مطالعات زبان و ترجمه, دوره (46), شماره (3), سال (2013-11) , صفحات (109-124)

عنوان : ( ادبیات تطبیقی از منظر رویکرد بینامتنی، بررسی موردی فیلمنامه ی گاو و نمایشنامه کرگدن )

نویسندگان: سیدجواد مرتضائی , الهام علیزاده , غلامرضا کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ادبیات تطبیقی را با دو مکتب فرانسوی و آمریکایی می شناسیم.از دیدگاه مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی شاخه ای از تاریخ ادبیات است که به بررسی روابط تاریخی میان دو یا چند ادبیات ملی می پردازد و در مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی پژوهشی بینارشته ای است که به مقایسه ادبیات با سایر رشته های علوم انسانی می پردازد.در مکتب آمریکایی حوزه های متعددی بررسی می شود و مهمترین ای حوزه ها حوزه بینا متنیت است. در این مقاله بر اساس مکتب آمریکایی فیلمنامه گاو و نمایشنامه کرگدن را از منظر مکتب آمریکایی با رویکرد بینا متنیت بررسی می کنیم.

کلمات کلیدی

, ادبیات تطبیقی, بینارشته ای, بینامتنیت, فیلمنامه گاو, نمایشنامه کرگدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038198,
author = {مرتضائی, سیدجواد and الهام علیزاده and کاظمی, غلامرضا},
title = {ادبیات تطبیقی از منظر رویکرد بینامتنی، بررسی موردی فیلمنامه ی گاو و نمایشنامه کرگدن},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2013},
volume = {46},
number = {3},
month = {November},
issn = {2228-5202},
pages = {109--124},
numpages = {15},
keywords = {ادبیات تطبیقی، بینارشته ای، بینامتنیت، فیلمنامه گاو، نمایشنامه کرگدن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ادبیات تطبیقی از منظر رویکرد بینامتنی، بررسی موردی فیلمنامه ی گاو و نمایشنامه کرگدن
%A مرتضائی, سیدجواد
%A الهام علیزاده
%A کاظمی, غلامرضا
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2013

[Download]