پژوهش دینی, دوره (1), شماره (26), سال (2013-9) , صفحات (129-159)

عنوان : ( واکاوی ترجمه و مفهوم واژه ی اصطفاء )

نویسندگان: ندا خداشناس فیروز آبادی , الهه عرب زاده , محمدحسن رستمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در معادل سازی واژ ه های قرآنی، مراجعه به قامو سها و کتب وجوه معنا گاهی مخاطب را از مفهوم اصلی واژه دور می سازد. از سوی دیگر، ارجاع ترجمه ی واژه، به واژ ه های مجاور یا مترادف، این مسئله را شدت می بخشد.واژه های اجتباء ، إصطفا ء، إختیا ر، إصطنا ع و اتخاذ از این قسم هستند که به دلیل نزدیک بودن دایر ه ی معنایی غالباً یکسان ترجمه می شوند، درحالی که میدانیم، هرواژه دارای بار معنایی مخصوص به خود می باشد. این نوشتار، تلاش می کند با استفاده از کاربرد آیات وتفاسیر، به مفهوم اصطفاء و از آنجا به ترجمه مناسبی برای این واژه دست یابد، به گونه ای که در همه کاربردها صدق کند و در خور شأن آیات باشد و در عین حال، مرز آن با واژ ه های نزدیک مشخص باشد. برای دستیابی به این منظور، ابتدا آراء متقدمین در معنا و تفسیر اصطفاء نقل شده و آن گاه به تنزیه معنای آن پرداخته شده است .در ادامه سیر مصطفوین در گذر زمان و درجات معنای اصطفاء آورده شده است .

کلمات کلیدی

, إصطفاء, مصطفوین, ترجمه, فقه اللغة, تنزیه معنا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038201,
author = {خداشناس فیروز آبادی, ندا and الهه عرب زاده and رستمی, محمدحسن},
title = {واکاوی ترجمه و مفهوم واژه ی اصطفاء},
journal = {پژوهش دینی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {26},
month = {September},
issn = {1735-2770},
pages = {129--159},
numpages = {30},
keywords = {إصطفاء، مصطفوین، ترجمه، فقه اللغة، تنزیه معنا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی ترجمه و مفهوم واژه ی اصطفاء
%A خداشناس فیروز آبادی, ندا
%A الهه عرب زاده
%A رستمی, محمدحسن
%J پژوهش دینی
%@ 1735-2770
%D 2013

[Download]