هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2013-11-20

عنوان : ( تھیه مدل سه بعدی از مخزن آسماری با در نظر گرفتن امتداد و شیب شکستگی ھا در یکی از میدان ھا نفتی جنوب غرب ایران )

نویسندگان: حسین جمال , سیدکیوان حسینی , سیدرضا موسوی حرمی , حسین صادقی , رضا نوزعیم , علی ارزانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با وجود پیشرفتھای چشمگیر در استفاده از انرژیھای جدید، ھنوز سوختھای فسیلی دارای بالاترین جایگاه مصرف میباشند. یکی از پارامترھای مھم و تعیین کننده در میزان بھرهوری از ذخایر نفتی شکستگیھای موجود در مخازن میباشد. برای بررسی شکستگیھا، پس از تعیین چگونگی ارتباط آنھا با ساختارھای منطقه لازم است تا پراکندگی پارامترھایشان نیز مورد بررسی قرار گیرد. اطلاعاتی که در این تحقیق به عنوان دادهھای خام مخزن آسماری، دادهھای مربوط به شکستگیھای بسته، باز UGC مورد استفاده قرار گرفتهاند شامل، نقشهی میباشند که با استفاده از دستگاهھای چاهپیمایی تھیه شدهاند. C و B ،A متمد و باز غیر ممتد از چاهھای در این تحقیق با استفاده از اطلاعات بدست آمده از شکستگیھا و نیز براساس مدل سهبعدی تعیه شده از مخزن آسماری، چگونگی گسترش و توزیع شکستگیھا از لحاظ شیب و عمق مورد ارزیابی قرار گرفته است و براساس نتایج بدست آمده مناسبترین مکانھا برای توسعه و گسترش مطالعات مشخص شده است. نتایج بدست آمده نشان میدھد که شیب و عمق شکستگیھا بتدریج بسمت لولا و وسط چینخوردگی افزایش مییابند. لذا احتمالا شکستگیھای ثبت شده وابسگی کمی به عملکرد گسلھای پی سنگی دارند. کلید واژه ھا: مدل سه بعدی، شکستگی، شیب، امتداد

کلمات کلیدی

, مدل سه بعدی, مخزن آسماری, میدان نفتی جنوب غرب ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038215,
author = {جمال, حسین and حسینی, سیدکیوان and موسوی حرمی, سیدرضا and صادقی, حسین and رضا نوزعیم and علی ارزانی},
title = {تھیه مدل سه بعدی از مخزن آسماری با در نظر گرفتن امتداد و شیب شکستگی ھا در یکی از میدان ھا نفتی جنوب غرب ایران},
booktitle = {هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2013},
location = {خرمآباد, ايران},
keywords = {مدل سه بعدی، مخزن آسماری، میدان نفتی جنوب غرب ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تھیه مدل سه بعدی از مخزن آسماری با در نظر گرفتن امتداد و شیب شکستگی ھا در یکی از میدان ھا نفتی جنوب غرب ایران
%A جمال, حسین
%A حسینی, سیدکیوان
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A صادقی, حسین
%A رضا نوزعیم
%A علی ارزانی
%J هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2013

[Download]