حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی, دوره (1), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (49-62)

عنوان : ( قابلیت‌ها و محدودیت‌های همیاری میکوریزا و گیاهان به عنوان ابزاری جهت احیاء اکوسیتم های تخریب یافته )

نویسندگان: اسماعیل اسلانی کتولی , محمد فرزام , امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکوسیستم‌های طبیعی بر اثر بهره برداری های نادرست انسانی (معدن‌کاوی، جاده‌ سازی و...) و شرایط نامساعد محیطی ( شوری و خشکی)، به شدت تخریب یافته و با کاهش عملکرد مواجه شده‌اند. بهبود پوشش گیاهی در این مناطق، توسط فرآیندهای طبیعی توالی بسیار کند صورت می‌گیرد. علاوه بر این، فقر عناصر غذایی خاک و شرایط میکروکلیمای نامساعد، باعث می شود تا روش‌های سنتی در احیاء اراضی تخریب یافته با موفقیت کمی همراه باشند. محققان در چند دهه ی اخیر دریافته اند که همزیستی بین گیاهان و قارچ های میکوریز می‌تواند نتایج مثبت یا منفی بر تولید و زادآوری گیاهان داشته باشد. در خاک های آلوده به عناصر سنگین و نیز در خاک های شور و قلیا، میکوریزا باعث افزایش جذب عناصر کم تحرک و ایجاد تعادل یونی در گیاهان همزیست می‌شود. در اراضی تخریب یافته و معدن کاوی شده، میکوریزا ضمن کمک به استقرار گیاهان باعث افزایش رشد و بیوماس آنها می شود. از این‌رو در سال‌های اخیر، در برخی کشورهای توسعه یافته، از همزیستی بین میکوریزا و گیاهان به عنوان ابزاری جهت اصلاح و احیاء اراضی تخریب یافته بهره‌برداری می شود. هدف از این مقاله بیان قابلیت‌ها و محدودیت‌های همزیستی میکوریزا و ارائه راهکارهایی در جهت چگونگی استفاده از آن‌ها در احیاء اکوسیستم‌های تخریب یافته می‌باشد.

کلمات کلیدی

, میکوریزا, آشفتگی‌ها, خشکی, شوری, مداخلات انسانی, احیاء طبیعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038221,
author = {اسلانی کتولی, اسماعیل and فرزام, محمد and لکزیان, امیر},
title = {قابلیت‌ها و محدودیت‌های همیاری میکوریزا و گیاهان به عنوان ابزاری جهت احیاء اکوسیتم های تخریب یافته},
journal = {حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {4},
month = {March},
issn = {2383-1812},
pages = {49--62},
numpages = {13},
keywords = {میکوریزا، آشفتگی‌ها، خشکی، شوری، مداخلات انسانی، احیاء طبیعت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قابلیت‌ها و محدودیت‌های همیاری میکوریزا و گیاهان به عنوان ابزاری جهت احیاء اکوسیتم های تخریب یافته
%A اسلانی کتولی, اسماعیل
%A فرزام, محمد
%A لکزیان, امیر
%J حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی
%@ 2383-1812
%D 2013

[Download]