هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07

عنوان : ( تولید بیوگاز ازضایعات کشتارگاهی )

نویسندگان: آمنه سلیمی , شهناز دانش , سیدهادی ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدودیت سوختهای فسیلی و آلودگی های زیست محیطی ناشی ازمصرف آنها موجب شده است که بشربه دنبال انرژیهای جایگزینی مانند انرژی بیومس باشد یکی ازفرایندهایتبدیل بیومس به انرژی فرایند هضم بی هوازی می باشد که طی آن بیوگاز عمدتا متشکل ازمتان و دی اکسید کربن تولید میشود ازجمله ضایعات و پسماندهای الی که میتوان ازآن ها برای تولید بیوگاز استفاده کرد ضایعات کشتارگاهی هستند نوع ترکیبات موجود دراین ضایعات آنها را به عنوان مواداولیه مناسبی برای تولید بیوگاز طبقه بندی می کند براساس بررسی انجام شده دراین تحقیق و بادرنظرگرفتن وزنی معادل 270kg برای ضایعات تولید شده ازیک گاو که حاوی حدود 34درصد محتویات روده معده و شکمبه می باشد و با پتانسیل تولید بیوگازی معادل m3/kg TS 0/47 میزان تولید بیوگاز حاصل ازاین ضایعات درکشتارگاه های ایران بیش از200 هزارتن درسال تقریبا معادل( 4/5×106 m3 6 10×3/3 متان براورد شده است که ارزش حرارتی آن معادل 27/7kWh می باشد.

کلمات کلیدی

, انرژی بیومس/هضم بی هوازی, ضایعات کشتارگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038267,
author = {سلیمی, آمنه and دانش, شهناز and ابراهیمی, سیدهادی},
title = {تولید بیوگاز ازضایعات کشتارگاهی},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {انرژی بیومس/هضم بی هوازی، ضایعات کشتارگاه /بیوگاز/متان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید بیوگاز ازضایعات کشتارگاهی
%A سلیمی, آمنه
%A دانش, شهناز
%A ابراهیمی, سیدهادی
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2013

[Download]