هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی , 2013-07-06

عنوان : ( بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر شاخه زایی Rosa beggeriana Schrenk در شرایط درون شیشه ای )

نویسندگان: محبوبه داودی پهنه کلایی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رزها از مهمترین گل های زینتی تجاری در تمام نقاط دنیا هستند و بدلیل زیبایی، عطر و کاربرد های متعدد آن در زندگی روزمره دارای اهمیت زیادی هستند. تکنیک کشت بافت بعنوان یک روش بالقوه برای تکثیر سریع و انبوه گونه های گیاهی به اثبات رسیده است.این تحقیق به منظور دست یابی به شرایط بهینه ریزازدیادی گونه وحشی Rosa beggeriana برای اولین بار در ایران و دنیا بر روی آن کار شده است و در قالب طرح کرت های کاملاً تصادفی با 10 تیمار و 10 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد برگ (66/16) و طول شاخساره (51/1) در غلظت 2 میلی گرم بر لیتر BA همراه با 1/0 میلی گرم بر لیتر NAA و بیشترین تعداد شاخه (6/3) در غلظت 1/0 میلی گرم بر لیتر TDZ در ترکیب با 1/0 میلی گرم بر لیتر NAA بدست آمد. نتایج این تحقیق بخشی از مطالعه ریز ازدیادی این گیاه در سطح انبوه است

کلمات کلیدی

, Rosa beggeriana, شاخه زایی, تنظیم کننده های رشد, ریزازدیادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038281,
author = {داودی پهنه کلایی, محبوبه and تهرانی فر, علی and سمیعی, لیلا},
title = {بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر شاخه زایی Rosa beggeriana Schrenk در شرایط درون شیشه ای},
booktitle = {هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Rosa beggeriana، شاخه زایی، تنظیم کننده های رشد، ریزازدیادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر شاخه زایی Rosa beggeriana Schrenk در شرایط درون شیشه ای
%A داودی پهنه کلایی, محبوبه
%A تهرانی فر, علی
%A سمیعی, لیلا
%J هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی
%D 2013

[Download]