اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2013-10-10

عنوان : ( بررسی محتوی کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی آویشن تحت تأثیر مراحل مختلف برداشت )

نویسندگان: سرور خرم دل , جواد شباهنگ , ال ناز ابراهیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی عملکرد اسانس و کیفیت آن در آویشن تحت تأثیر مراحل رشدی در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی در سال 1391 انجام شد. برگ ها و سرشاخه های گلدار آویشن در سه مرحله رشدی قبل از گلدهی، گلدهی کامل و بعد از گلدهی جمع آوری و سپس در سایه خشک شدند. نتایج نشان داد که اثر مرحله رشدی بر محتوی اسانس آویشن معنی دار (01/0p≤) بود. بالاترین محتوی اسانس برابر با 4/1 درصد برای مرحله گلدهی کامل مشاهده شد. در این مرحله عمده ترین ترکیبات اسانس آویشن شامل تیمول، کارواکرول، پاراسیمن و بورنئول به ترتیب برابر با 8/38، 2/32، 7/9 و 2/5 درصد بودند. بدین ترتیب، با توجه به تأثیر مراحل رشدی روی درصد و محتوی اسانس گونه های دارویی و به منظور دستیابی به بالاترین عملکرد اسانس بایستی مرحله رشدی مناسب را در زمان برداشت تعیین نمود.

کلمات کلیدی

, عملکرد اسانس, اجزای اسانس, زمان برداشت, مرحله گلدهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038286,
author = {خرم دل, سرور and شباهنگ, جواد and ابراهیمیان, ال ناز},
title = {بررسی محتوی کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی آویشن تحت تأثیر مراحل مختلف برداشت},
booktitle = {اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {عملکرد اسانس، اجزای اسانس، زمان برداشت، مرحله گلدهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی محتوی کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی آویشن تحت تأثیر مراحل مختلف برداشت
%A خرم دل, سرور
%A شباهنگ, جواد
%A ابراهیمیان, ال ناز
%J اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
%D 2013

[Download]