6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry , 2013-09-17

عنوان : ( نمایی از اختلالات زبان و گفتار در کلینیک های توان بخشی و راهکارهای ارتقای خدمات گفتاردرمانی کودکان )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح , نرگس کاریزنوئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: فعالیت های تخصصی گفتار درمانی یکی از حوزه های اصلی کلینیک های توان بخشی است که طیفی از مراجعان با اختلالات گفتاروزبان(SLD)، اختلالات فراگیررشد(PDD)، اختلالات یادگیری(LD)، فلج مغزی(CP) ،کم توان ذهنی(MR) و چندمعلولیتی را تحت پوشش قرار می دهد هدف: هدف اصلی بررسی حاضر پایش موردی و ترسیم نمای اختلالات گفتارو زبان شایع مراجعان و تدوین راهکارهای ارتقای خدمات گفتار درمانی می باشد. روش اجرا: .پژوهش حاضر به شیوه استنادی و با رویکر داقدام پژوهی انجام پذیرفته است که طی آن با بررسی اسناد و پروندهای مراجعان به بخش گفتاردرمانی و براساس تجارب حرفه ای و واکای فرانید عمل ، ضمن مقوله بندی اختلالات رایج زبانی-گفتاری مراجعان ،با تامل در خدمات حرفه ای ارایه شده راهکارهای توسعه و ارتقای خدمات گفتاردرمانی استخراج و ارایه شده است. یافته ها: بصورت کلی یافته های پژوهش نشان می دهد،مراجعان به گفتار درمانی مرکز توانبخشی در زمستان بازه زمانی1390 عبارت بودند از:تعداد 71 مراجع در سنین مختلف و با انواع اختلالات گفتار و زبان که از این تعداد 23 نفر دختر و 48 نفر پسر هستند. محدوده سنی مراجعین از 1 تا 23 سال بوده است که میانگین سن آنها 6 سال می باشد. مدت حضور این افراد از یک هفته تا دو سال با میانگین حضور10 ماه و تعداد دو جلسه در هفته می باشد. تعداد افراد براساس انواع اختلالات گفتاری بدین شرح است: انواع اختلالات تأخیری 38 نفر که (54درصد) است،مشکلات زبانی 41 نفر(58 درصد)،اختلالات گفتاری صرف 12 نفر (17 درصد)، اختلالات تولیدی با مشکل تلفظ 16 نفر(23 درصد) و مشکلات صوتی 9 نفر(13 درصد) از مراجعین می باشد. علل اختلال شامل: آسیبهای مغزی 54 نفر(76 درصد)،اختلالات متابولیک 3نفر(4درصد)،کم توانی ذهنی 5نفر(7درصد)، تأخیردر رشدگفتار2نفر(3درصد)،انواع اختلالات حسی19نفر(27درصد) می باشد.نتایج نشان می دهد اختلالات زبانی بیشترین حجم مراجعین به این کلینیک را داشته است و همچنین اختلال در کاربرد گفتارو زبان غالب مشکل مراجعین با علل مختلف بوده است. نتیجه‌گیری : از منظر خدمات گفتار درمانی"کاربرد گفتار" وشیوه های تقویت آن به می بایست در کانون توجه مداخلات گفتار درمانی قرار گیرد. ارتقای خدمات گفتاردرمانی در کلینیک های توابخشی و توسعه هویت حرفه ای آن نیازمند تدابیری است از جمله :تربیت دانشجویان باکارآموزی در کلینیک ها، تدوین بسته های آموزش خانواده در حیطه گفتار درمانی، تلفیق گفتاردرمانی و بازی درمانی، و اجرای گزارش موردی،کارگاههای تداوم آموزش بارویکردمساله محور برای ارتقای دانش و مهارت افزایی گفتاردرمانگران شاغل،که کاربست این موارد و ایده های برای پژوهشگران مورد بحث قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, خدمات تخصصی گفتاردرمانی, کلینیک های توان بخشی, اختلالات رایج زبان و گفتار کودکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038292,
author = {اصغری نکاح, سید محسن and نرگس کاریزنوئی},
title = {نمایی از اختلالات زبان و گفتار در کلینیک های توان بخشی و راهکارهای ارتقای خدمات گفتاردرمانی کودکان},
booktitle = {6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry},
year = {2013},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {خدمات تخصصی گفتاردرمانی،کلینیک های توان بخشی، اختلالات رایج زبان و گفتار کودکان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نمایی از اختلالات زبان و گفتار در کلینیک های توان بخشی و راهکارهای ارتقای خدمات گفتاردرمانی کودکان
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A نرگس کاریزنوئی
%J 6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry
%D 2013

[Download]