افق دانش, دوره (19), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (184-191)

عنوان : ( اثرات یک وهله فعالیت هوازی با شدت های مختلف بر شاخص های عملکردی کبد و هموگلوبین خون در مردان سالم غیر ورزشکار )

نویسندگان: مهدی عجمی نژاد , علیرضا صابری کاخکی , محمد جواد ثابت جهرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کبد نیز از اندام های اصلی و بزرگ بدن است که با کمک آنزیم های مختلف در تنظیم فعالیت های هورمونی و سوخت و سازی بدن، هنگام استراحت، تمرین و مرحله برگشت به حالت اولیه فعالیت های بدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی پاسخ شاخص های عملکردی کبد(آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینو ترانسفراز) (AST، آلکالین فسفاتاز) (ALP، بیلی روبین کل) (Tb) و هموگلوبین(Hb) به یک وهله فعالیت هوازی با شدت های مختلف در مردان غیر ورزشکارسالم بود. روش ها: این پژوهش علّی پس از وقوع مقطعی به روش آزمایشگاهی در جامعه دانشجویان پسر 19 تا 21 سال دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران؛ انجام شد و 56 مرد داوطلب، به سه گروه تمرینی و یک گروه کنترل تقسیم شده و به مدت 30 دقیقه در دامنه شدت های 60 ،70 و 85 درصد حداکثر ضربان قلب رکاب زدند. نمونه های خونی حالت ناشتا، قبل و بلافاصله پس از فعالیت گرفته شد و تجزیه و تحلیل داده ها با آزمونهای تحلیل واریانس یک طرفه(ANOVA - One-way) و تعقیبی توکی انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میزان ALP در گروه های تمرینی در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری داشت(05/0p < )، اما اختلاف بین گروه های تمرینی معنی دار نبود. همچنین در میزان Hbبین گروه ها اختلاف معنی دار مشاهده شد(05/0 p < )، ولی در سایر متغییرهای تحقیق تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: طی انجام یک وهله تمرین هوازی رکاب زدن بر روی چرخ کارسنج، با شدت های سبک، متوسط و بالا در هیچ یک از گروه های تمرینی، آسیب قابل توجهی به سلول کبدی وارد نشد.

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی , آلانین آمینو ترانسفراز, آسپارتات آمینو ترانسفراز, آلکالین فسفاتاز, هموگلوبین, بیلی روبین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038296,
author = {مهدی عجمی نژاد and صابری کاخکی, علیرضا and محمد جواد ثابت جهرمی},
title = {اثرات یک وهله فعالیت هوازی با شدت های مختلف بر شاخص های عملکردی کبد و هموگلوبین خون در مردان سالم غیر ورزشکار},
journal = {افق دانش},
year = {2014},
volume = {19},
number = {4},
month = {January},
issn = {1735-1855},
pages = {184--191},
numpages = {7},
keywords = {تمرین هوازی ، آلانین آمینو ترانسفراز، آسپارتات آمینو ترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، هموگلوبین، بیلی روبین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات یک وهله فعالیت هوازی با شدت های مختلف بر شاخص های عملکردی کبد و هموگلوبین خون در مردان سالم غیر ورزشکار
%A مهدی عجمی نژاد
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A محمد جواد ثابت جهرمی
%J افق دانش
%@ 1735-1855
%D 2014

[Download]