مقالات کامل اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , 2012-02-01

عنوان : ( فیلوژنی زیر خانواده آرویکولینه (Cricetidea: Rodentia) بر اساس آنالیز ژن های میتوکندریایی و هسته ای )

نویسندگان: احمد محمودی , منصور علی آبادیان , جمشید درویش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ای در میان جوندگان میومورف می باشد، که شامل 150 گونه زنده در 30 جنس می باشد. این گروه مشخصا با زندگی زیر زمینی سازش یافته است و در زیستگاه های متنوعی در نیم کره شمالی پراکنده شده است . در این بررسی آنالیز م ولکولی ژن فاکتور گیرنده هورمون رشد ،(CYTB) میتوکندریایی b سه ژن؛ سیتوکروم به منظور بررسی روابط فیلوژنتیک ،(LCAT) و ژن کلسترول استیل استراز (GHR) تاکسون های این زیر خانواده مورد استفاده قرار گرفت . بر مبنای درخت اجماع Phenacomyine و Ondatrini (Ondatra, Neofiber) دو کلاد ،Bayesian در قاعده درخت حاصل قرار گرفتند . اعضا زیر (Phenacomys, Arborimus) خانواده آرویکولینه چهار کلاد اصلی را تشکیل دادند: Dicrostonychini (Phenacomys, Arborimus, Dicrostonyx) Lemmini (Synaptomys, Myopus, Lemmus) Clethrionomyini (Eothenomys, Myodes) Arvicolini (Arvicola, Ellobiusini, Lagurini, Chionomys, Stenocranius, Microtus) ،Alexandromys ؛ خود شامل حداقل پنج زیر جنس مونوفیلتیک می باشد Microtus جنس Arvicola در کنار Ellobius جنس .Terricola و Microtus ،Lasiopodomys ،Mynomes قرار گرفت و در تمام آنالیزهای ژن ها ذکر شده جدا از گروه های قاعده ای قرار گرفت

کلمات کلیدی

, LCAT و GHR , CYTB آرویکولینه- فیلوژنی- بانک ژنی- ژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038301,
author = {محمودی, احمد and علی آبادیان, منصور and درویش, جمشید},
title = {فیلوژنی زیر خانواده آرویکولینه (Cricetidea: Rodentia) بر اساس آنالیز ژن های میتوکندریایی و هسته ای},
booktitle = {مقالات کامل اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {LCAT و GHR ،CYTB آرویکولینه- فیلوژنی- بانک ژنی- ژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فیلوژنی زیر خانواده آرویکولینه (Cricetidea: Rodentia) بر اساس آنالیز ژن های میتوکندریایی و هسته ای
%A محمودی, احمد
%A علی آبادیان, منصور
%A درویش, جمشید
%J مقالات کامل اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی
%D 2012

[Download]