همایش ملی علوم جانوران آبزی , 2012-08-26

عنوان : ( تکثیر دایره غلتان (RCA) روشی سریع جهت شناسائی گونه های دورگه غازسانان )

نویسندگان: سحر جواهری طهرانی , منصور علی آبادیان , نسرین کیوانفر , محمد جواد نجف زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرندگان آبزی بخصوص راسته غازسانان، در بین راسته های موجود پرندگان بیشترین تعداد دورگه ها را دارا می باشد. این راسته با تعداد 3 خانواده، 48 جنس و 161 گونه بیش از 60 % از دورگه زایی را نشان می دهد، که این نسبت در مقایسه با سایر راسته ها که در محدوده صفر تا قرار می گیرد، بسیار بالا می باشد. شناسایی دورگه ها یکی از بزرگترین مشکلات آرایه شناختی می باشد، چرا که (Trochiliformes) 33/2 با توجه به ارتباط ژنتیکی و جریان ژنی، مارکرهای مولکولی میتوکندریایی و هسته ای معمول، قادر به جدایی این آرایه ها نمی باشند. در این معروف است، به عنوان روشی سریع، حساس، مقرون به RCA که به (Rolling Circle Amplification) راستا، تکنیک تکثیر دایره غلتان استفاده شده است. پروبهای اختصاصی در (Padlock Probes) صرفه و بدون نیاز به توالییابی معرفی میگردد که در آن از پروبهای قفلی به شکل یک مولکول بسته درآمده و با اتصال به هدف و تکثیر در شرایط DNA اصل توالی مکمل با هدف میباشند که پس از هیبریداسیون با تک دمایی مورد ارزیابی قرار میگیرند. محصول تکثیر یافته به راحتی روی ژل آگارز یا پس از اضافه نمودن رنگهای فلورسنت به طور مستقیم قابل مشاهده خواهد بود. در این مطالعه ضمن بررسی میزان دورگهها در راسته غازسانان، روش تکثیر دایره غلتان با تعیین توالی UV زیر نور مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که روش تکثیر دایره غلتان به عنوان روشی مطمئن، سریع، قابل (DNA barcoding) میتوکندریایی اعتماد برای آرایه های خواهری نزدیک بخصوص دورگه ها می باشد.

کلمات کلیدی

, پرندگان آبزی, هیبرید, پروبهای قفلی, تکثیر دایره غلتان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038308,
author = {جواهری طهرانی, سحر and علی آبادیان, منصور and کیوانفر, نسرین and محمد جواد نجف زاده},
title = {تکثیر دایره غلتان (RCA) روشی سریع جهت شناسائی گونه های دورگه غازسانان},
booktitle = {همایش ملی علوم جانوران آبزی},
year = {2012},
location = {رشت, ايران},
keywords = {پرندگان آبزی، هیبرید، پروبهای قفلی، تکثیر دایره غلتان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تکثیر دایره غلتان (RCA) روشی سریع جهت شناسائی گونه های دورگه غازسانان
%A جواهری طهرانی, سحر
%A علی آبادیان, منصور
%A کیوانفر, نسرین
%A محمد جواد نجف زاده
%J همایش ملی علوم جانوران آبزی
%D 2012

[Download]