همایش ملی علوم جانوران آبزی , 2012-08-26

عنوان : ( بررسی روابط تبارزایشی جنس Alburnus با استفاده از دادههای مولکولی )

نویسندگان: طوبی محمدیان کلات , منصور علی آبادیان , حمیدرضا اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، روابط تبارزایشی 21 گونه از اعضای جنس Mega و PAUP بازسازی شد. نتایج آنالیزهای انجام شده توسط نرم افزارهای 4.01 BOLD SYSTEMS و (NCBI) از بانک ژن نشان می دهد که ژنهای میتوکندریایی یاد شده، قابلیت زیادی در تمایز گونه های نزدیک دارد. توپولوژی های MrBayes 3.1.2 ،5.0 Bayesian تا حد زیادی مشابه بود. در درخت ، Bayesian و استنباط (MP) بدست آمده از روش های مختلف تحلیل میانبرترین درخت A. حاصل از ترکیب دو ژن مذکور، سه کلاد عمده نشان داده شد که تک نیایی آنها با بوت استرپ بالا، تایید شد. درمورد کلاد شامل گونه های A. و A. orontis احتمال پارافیلی مطرح شد. کلاد مربوط به خاور نزدیک، شامل گونه های A. alburnus و A. arborella ، albidus واگرایی بیشتری نسبت به سایر گونه ها نشان دادند که با مطالعات قبلی نیز در تطابق است

کلمات کلیدی

, کپور ماهیان, کلاد, ژن میتوکندریایی, تبارزایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038309,
author = {محمدیان کلات, طوبی and علی آبادیان, منصور and حمیدرضا اسماعیلی},
title = {بررسی روابط تبارزایشی جنس Alburnus با استفاده از دادههای مولکولی},
booktitle = {همایش ملی علوم جانوران آبزی},
year = {2012},
location = {رشت, ايران},
keywords = {کپور ماهیان، کلاد، ژن میتوکندریایی، تبارزایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روابط تبارزایشی جنس Alburnus با استفاده از دادههای مولکولی
%A محمدیان کلات, طوبی
%A علی آبادیان, منصور
%A حمیدرضا اسماعیلی
%J همایش ملی علوم جانوران آبزی
%D 2012

[Download]