همایش ملی علوم جانوران آبزی , 2012-08-26

عنوان : ( بررسی روابط فیلوژنتیک گونه های مارهای دریایی (رده خزندگان) ایران )

نویسندگان: محبوبه سادات حسین زاده , منصور علی آبادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس مطالعات انجام شده بر روی مارهای دریایی سطوح تاکسونومیک همچنان مورد بحث و چالش برانگیز است. در این مطالعه ارتباطات فیلوژنتیک بین 47 گونه مارهای دریایی بر اساس توالی (Bayesian) مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل فیلوژنتیک بر اساس تحلیل بیزین (NCBI) حاصل از بانک ژن (Cytb) های ژن میتوکندریایی انجام گرفت. توپولوژی های حاصل از درخت بیزین حاکی از حضور دو کلاد عمده است که یکی حاوی Mrbayes بااستفاده از نرم افزار 3.1.2 Hydrophis و جنس های خویشاوند آن است. نتایج پارافیلی جنس Asipysurus و جنس های خویشاوند و دیگری جنس Hydrophis جنس Pelamis,Enhydrina, : بعنوان متنوع ترین جنس این زیرخانواده را تأیید می کند . برخی گونه های این جنس با دیگر جنس ها شامل واگرایی نسبت به بقیه گونه ها Aipysurus گروه بندی شده اند. جنس Acalyptophis,Astrotia,Thalassophina, Kerilia, Lapemis نشان داده و در پایه درخت های فیلوژنتیک حاصله در نزدیکی برون گروه گروه بندی می شود

کلمات کلیدی

, مارهای دریایی, فیلوژنی, ژن میتوکندریایی, تاکسونومیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038310,
author = {حسین زاده, محبوبه سادات and علی آبادیان, منصور},
title = {بررسی روابط فیلوژنتیک گونه های مارهای دریایی (رده خزندگان) ایران},
booktitle = {همایش ملی علوم جانوران آبزی},
year = {2012},
location = {رشت, ايران},
keywords = {مارهای دریایی، فیلوژنی، ژن میتوکندریایی، تاکسونومیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روابط فیلوژنتیک گونه های مارهای دریایی (رده خزندگان) ایران
%A حسین زاده, محبوبه سادات
%A علی آبادیان, منصور
%J همایش ملی علوم جانوران آبزی
%D 2012

[Download]