پژوهش آب ایران, دوره (7), شماره (12), سال (2013-9) , صفحات (159-167)

عنوان : ( کشت گیاه روناس به عنوان روشی موثر و کارا در اصلاح یک خاک شور – سدیمی )

نویسندگان: نجمه مظلوم , رضا خراسانی , امیر فتوت , یوسف هاشمی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور اصلاح خاک های تحت تأثیر نمک علاوه بر کاربرد اصلاح کننده های شیمیایی می توان از روش گیاه پالایی نیز استفاده نمود. این پژوهش در ستون هایی پر شده از یک خاک شور – سدیمی جهت ارزیابی اثر گیاه پالایی گیاه روناس در بهبود خصوصیات خاک انجام شد. 7 تیمار آزمایشی با سه تکرار شامل سه تیمار گیاهی (سسبانیا، روناس و مَرغ)، سه تیمار شیمیایی (گچ در دو سطح و اسید سولفوریک) و یک شاهد در این ستون ها اعمال شدند. 5/5 ماه پس از کشت گیاهان در ستون های خاک و یک ماه پس از اعمال تیمارهای شیمیایی، تمامی ستون ها با 41 لیتر آب آبشویی شدند. سپس برخی خصوصیات خاک شامل ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع (Ks)، میانگین وزنی قطر خاکدانه (MWD)، هدایت الکتریکی عصاره اشباع (ECe)، نسبت جذب سدیم (SAR) و مقدار سدیم محلول در زه آب اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد روناس بیشترین اثر را در بهبود خصوصیات فیزیکی خاک داشته است، به طوریکه بیشترین Ks ( cm s-15-10×5/20) و MWD (92/0) مربوط به آن و کمترینِ آن ها (cm s-15-10×4/2 و 2/0) مربوط به شاهد است. بیشترین خروج سدیم از خاک با مقدار 3/55 گرم در تیمار روناس اتفاق افتاد که سه برابر شاهد بود. همه تیمارها سبب کاهش معنی دار SAR نسبت به شاهد شدند. با توجه به کارایی گیاه روناس در بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، کشت این گیاه را می توان به عنوان روشی مفید و کم هزینه برای اصلاح خاک های شور– سدیمی معرفی کرد.

کلمات کلیدی

, آبشویی, اصلاح کننده های شیمیایی, خاک های شور - سدیمی, روناس, گیاه پالایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038315,
author = {مظلوم, نجمه and خراسانی, رضا and فتوت, امیر and یوسف هاشمی نژاد},
title = {کشت گیاه روناس به عنوان روشی موثر و کارا در اصلاح یک خاک شور – سدیمی},
journal = {پژوهش آب ایران},
year = {2013},
volume = {7},
number = {12},
month = {September},
issn = {2008-1235},
pages = {159--167},
numpages = {8},
keywords = {آبشویی، اصلاح کننده های شیمیایی، خاک های شور - سدیمی، روناس، گیاه پالایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کشت گیاه روناس به عنوان روشی موثر و کارا در اصلاح یک خاک شور – سدیمی
%A مظلوم, نجمه
%A خراسانی, رضا
%A فتوت, امیر
%A یوسف هاشمی نژاد
%J پژوهش آب ایران
%@ 2008-1235
%D 2013

[Download]