پژوهش های علوم گیاهی, دوره (8), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (9-13)

عنوان : ( بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر برخی ارقام انگور )

نویسندگان: رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر تحقیقات زیادی جهت ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی انواع اسانس و عصاره گیاهان صورت گرفته است که حاکی از توانایی این ترکیبات در ممانعت از رشد طیف وسیعی از میکروارگانیزمها و عوامل فساد میباشد. بنابراین به منظور بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره بذر 15 رقم انگور )فخری کاشمر، شغالی نیشابور، صاحبی نیشابور، مایه میش بیرجند، سفید انگور قوچان، رخ سیاه محولات، لعل قرمز محولات، امیر ازوم رضائیه، مقنائی مشهد، امیر گیله رضائیه، سبزه مشهد، تبرزه رضائیه، شاهانی رضائیه، لف لفی لطف آباد و سمرقندی لطف آباد(، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار طی سالهای 1311 1331 صورت گرفت. ظرفیت آنتیاکسیدانی عصاره بذر با استفاده از روش - DPPH مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان از میزان بالای فعالیت آنتیاکسیدانی اکثر ارقام مورد بررسی دارد. کمینه و بیشینه 31 ، بهترتیب در ارقام سفید انگور قوچان و شغالی نیشابور بود. ارقام امیر / 12 و 2 / مقادیر بدست آمده برابر 53 ازوم رضائیه، امیر گیله رضائیه، مقنائی مشهد، سمرقندی لطفآباد و شاهانی رضائیه در رتبههای بعدی، بالاترین میزان فعالیت آنتیاکسیدانی را دارا بودند. بدینترتیب میتوان عصاره هسته انگور را که مادهای سالم و طبیعی بوده و از این نظر در حفظ سلامتی انسان بسیار مفید تلقی میشود، بهعنوان یک منبع مناسب آنتیاکسیدان طبیعی معرفی نمود.

کلمات کلیدی

, ارقام انگور, عصاره بذر, فعالیت آنتی اکسیدانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038317,
author = {موسی زاده, رضا and شور, محمود and تهرانی فر, علی and داوری نژاد, غلامحسین and علی مختاریان},
title = {بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر برخی ارقام انگور},
journal = {پژوهش های علوم گیاهی},
year = {2013},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-0298},
pages = {9--13},
numpages = {4},
keywords = {ارقام انگور، عصاره بذر، فعالیت آنتی اکسیدانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر برخی ارقام انگور
%A موسی زاده, رضا
%A شور, محمود
%A تهرانی فر, علی
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A علی مختاریان
%J پژوهش های علوم گیاهی
%@ 2008-0298
%D 2013

[Download]