لسان مبین, دوره (4), شماره (8), سال (2012-9) , صفحات (199-222)

عنوان : ( سیمای امام علی (ع) در اشعار سید حمیری )

نویسندگان: عباس عرب , شیرین سالم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاعران اهل بیت در طول تاریخ به زیباترین وجه مناقب امامان معصوم را در قالب شعر بیان کرده و با شعر هدفدار خود حقانیت آنان را یادآور شده اند. سید حمیری از جمله همین شعرای اهل بیت است که گرایشهای سیاسی و عقیدتی در اشعارش هویداست. وی با استفاده از ذوق ادبی خود قصاید زیبا و ماندگاری در توصیف مقام شامخ و فضایل اخلاقی امام علی(ع) از خود به یادگار گذاشته است. این شاعر شیعی در ترسیم سیمای امام علی(ع)به مدح و ستایش خصال والای انسانی ایشان از تقوی، عدالت، شجاعت، علم، ایثار و... پرداخته و با توجه به احاطه کامل او بر اخبار و روایات در مورد اهل بیت و تسلطش بر قران کریم در اشعار خود از ظرفیتهای صنعت تلمیح و انواع آن استفاده فراوان کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی برخی از فضایل امام علی(ع) را در خلال اشعار سید حمیری به تصویر کشیده و به این نکته دست یافته که جهان بینی شاعر و نگاه او به شان و منزلت امام علی بیش از هر چیز در دایره تلمیحات، گستره و نوآوری آن نهفته است. این شاعر اهل بیت در توصیف فضایل آن حضرت پاسخگوی ندای فطرت خود بوده است و اشعارش بیان کننده ایمان راسخ او به حقانیت خاندان رسول اکرم (ص) است.

کلمات کلیدی

, سیمای امام علی , اشعار , سیدحمیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038318,
author = {عرب, عباس and سالم, شیرین},
title = {سیمای امام علی (ع) در اشعار سید حمیری},
journal = {لسان مبین},
year = {2012},
volume = {4},
number = {8},
month = {September},
issn = {2355-8002},
pages = {199--222},
numpages = {23},
keywords = {سیمای امام علی - اشعار -سیدحمیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیمای امام علی (ع) در اشعار سید حمیری
%A عرب, عباس
%A سالم, شیرین
%J لسان مبین
%@ 2355-8002
%D 2012

[Download]