زبان و ادبیات عربی, دوره (4), شماره (7), سال (2013-3) , صفحات (103-125)

عنوان : ( تطبیق عناصر داستانی بر رساله حی بن یقظان ابن طفیل )

نویسندگان: عباس عرب , راضیه خسروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابوبکر محمدبن طفیل اندلسی از دانشمندان بزرگ جهان اسلام است که در فلسفه و طب و علوم عقلی مقامی در خور ستایش دارد. از آثار او جز قصایدی در طب و رساله حی بن یقظان چیزی بر جای نمانده است. این رساله مهم ترین اثر ابن طفیل است که شامل اندیشه‌های عمیق فلسفی اوست و با بهره گیری از عنصر خیال، در قالب داستان نگاشته شده و موضوع آن سیر وحرکت انسان از عالم ماده به جهان معقولات و رسیدن به معرفت الهی است. درون مایه فکری و فلسفی این داستان باعث شده به جنبه هنری آن کمتر توجه شود. این مقاله برآن است تا با تحلیل عناصر داستانی دراین رساله، بعد تازه‌ای از هنر ودانش ابن طفیل را نمایان سازد و مهم ترین عناصر داستان فنی را که شامل پیرنگ، درون مایه، شخصیت، زاویه دید، سبک، لحن، زبان و تکنیک است، در رساله قصه مانند حی بن یقظان بررسی کند.

کلمات کلیدی

, ابن طفیل, حی بن یقظان, داستان, عناصر داستانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038319,
author = {عرب, عباس and خسروی, راضیه},
title = {تطبیق عناصر داستانی بر رساله حی بن یقظان ابن طفیل},
journal = {زبان و ادبیات عربی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {7},
month = {March},
issn = {2008-7217},
pages = {103--125},
numpages = {22},
keywords = {ابن طفیل، حی بن یقظان، داستان، عناصر داستانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تطبیق عناصر داستانی بر رساله حی بن یقظان ابن طفیل
%A عرب, عباس
%A خسروی, راضیه
%J زبان و ادبیات عربی
%@ 2008-7217
%D 2013

[Download]