ادیان و عرفان, دوره (45), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (43-70)

عنوان : ( مقایسه آموزه های اخلاقی شاهنامه فردوسی و مهابهاراتا )

نویسندگان: سیده فاطمه زارع حسینی , مجتبی زروانی , قربان علمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاهنامه ی فردوسی و مهابهاراتای هندی اگر چه در نگاه نخست منظومه هایی حماسی به شمار می روند، برخلاف انتظار، گنجین ه هایی بی همتا و آکنده از آموزه های اخلاقی و شایست و ناشایستها هستند و همچون آینه ای صاف و درخشا ن، واقعیات، اوضاع و احوال و فرهنگ زمانه ی خویش را بازتاب می دهند. امور اخلاقی و گزاره های مطرح شده در این دو اثر، طیف گسترده ای را در بر می گیرد که هم شامل اخلاقیات کلی و عمومی که در مورد تک تک افراد بشر در هر زمان و هر مکان و هر شرایطی صدق می کند و هم شامل اخلاقیات طبقات و اصناف گوناگون اجتماع می شود. در این گفتار برآنیم تا با بررسی گزاره ها و آموزه های اخلاقی این دو اثر و ارزیابی آنها با دیدگاه های رایج در علم و فلسفه ی اخلاق، به پاسخی درخور درباره ی مفهوم اخلاق از نگاه این منظومه های بزرگ و گران سنگ دست یابیم و دریابیم که اخلاق مطرح شده در آنها - از حیث مفهوم و معنا - با کدام یک از اقسام اخلاق شباهت و قرابت بیشتری دارد.

کلمات کلیدی

, شاهنامه ی فردوسی, مهابهاراتا , اخلاق, اخلاقیات, فلسفه ی اخلاق, فضیلت گرایی, غایت گرایی, تکلیف گرایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038322,
author = {زارع حسینی, سیده فاطمه and مجتبی زروانی and قربان علمی},
title = {مقایسه آموزه های اخلاقی شاهنامه فردوسی و مهابهاراتا},
journal = {ادیان و عرفان},
year = {2012},
volume = {45},
number = {1},
month = {September},
issn = {2228-5563},
pages = {43--70},
numpages = {27},
keywords = {شاهنامه ی فردوسی، مهابهاراتا ، اخلاق، اخلاقیات، فلسفه ی اخلاق، فضیلت گرایی، غایت گرایی، تکلیف گرایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه آموزه های اخلاقی شاهنامه فردوسی و مهابهاراتا
%A زارع حسینی, سیده فاطمه
%A مجتبی زروانی
%A قربان علمی
%J ادیان و عرفان
%@ 2228-5563
%D 2012

[Download]