آب و خاک, دوره (26), شماره (6), سال (2013-3) , صفحات (1329-1338)

عنوان : ( اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک )

نویسندگان: فاطمه اکبرنژاد , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اخیرًا استفاده از کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب در کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. این پسماندهای آلی منبع با ارزشی برای بهبود ماده آلی خاک بوده و با تاثیر بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک سبب افزایش محصول و حاصل خیزی آن می شوند. به منظور بررسی اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمایی خاک، آزمایشی با دو نوع کود آلی کمپوست پسماند شهری (MSWC) و لجن فاضلاب (SS) هر کدام در سه سطح (صفر، 15 و 30 تن در هکتار) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج نشان داد اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب و اثر متقابل آنها تاثیر معنی دار بر خصوصیات شیمیایی خاک داشت. با افزایش سطوح کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب کربن آلی و قابلیت هدایت الکتریکی خاک افزایش یافت. بیشترین نیتروژن آلی خاک در تیمارهای حاوی کود پسماند زباله شهری مشاهده شد. سهم لجن فاضلاب در افزایش نیتروژن آلی خاک کمتر از کمپوست پسماند شهری بود. همچنین استفاده توام از پس ماندهای آلی (کمپوست و لجن فاضلاب) اسیدیته خاک را به طور معنی دار نسبت به شاهد کاهش داد.

کلمات کلیدی

, اسیدیته خاک, پسماندهای آلی, قابلیت هدایت الکتریکی, کربن آلی, نیتروژن آلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038328,
author = {اکبرنژاد, فاطمه and آستارائی, علیرضا and فتوت, امیر and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک},
journal = {آب و خاک},
year = {2013},
volume = {26},
number = {6},
month = {March},
issn = {2008-4757},
pages = {1329--1338},
numpages = {9},
keywords = {اسیدیته خاک، پسماندهای آلی، قابلیت هدایت الکتریکی، کربن آلی، نیتروژن آلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک
%A اکبرنژاد, فاطمه
%A آستارائی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2013

[Download]