پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (25), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (103-110)

عنوان : ( مقایسه اثر اکسیدهای آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست زباله شهری بر تغذیه گیاه گندم )

نویسندگان: سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , احمد منشی , امیر فتوت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خاکهای آهکی حدود 25 تا 45 درصد زمینهای کشاورزی جهان را تشکیل داده که عموما درخاک های مناطق خشک و نیمه خشک که بیش از 3/1 خاک های ایران را شامل می شوند، قرار دارند. کمبود عناصر کم مصرف در بعضی از گیاهان بدلیل غیر قابل جذب بودن آنها در خاکهای آهکی از مشکلات اصلی تولید محصولات کشاورزی بوده که کاهش این عناصر بر خصوصیات گیاه و عملکرد آنها اثرات عمده ای دارند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر و مقایسه اکسید آهن ضایعاتی حاصل از فرایند اسید شویی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در دو نوع نانو و معمولی همراه با کود کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر مقدار منگنز و روی و مس گیاه گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتورها شامل پنج سطح اکسید آهن معمولی (06/0 – 02/0 میلی متر) (صفر و 05/0 ،1/0 ،5/0 و 1 درصد وزن خاک)، پنج سطح اکسید آهن نانو (250 - 25 نانو متر) (صفر و 05/0 ،1/0 ،5/0 و 1 درصد وزن خاک) و دو مقدار کود کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی (صفر و 2 درصد وزن خاک) بودند. با افزایش مقادیر اکسید آهن مقدار منگنز گیاه روند کاهشی داشت که این کاهش در نانو اکسید آهن نسبت به اکسید آهن معمولی بیشتر بود. در حالیکه مقدار روی و مس گیاه روند افزایشی نشان داد. همچنین کاربرد کمپوست گرانوله گوگردی افزایش معنی داری را در هر سه عنصر مورد مطالعه نشان داد. □

کلمات کلیدی

, اکسیدآهن نانو و معمولی, کمپوست, روی, منگنز, مس و گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038329,
author = {مظاهری نیا, سیما and آستارائی, علیرضا and احمد منشی and فتوت, امیر},
title = {مقایسه اثر اکسیدهای آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست زباله شهری بر تغذیه گیاه گندم},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2012},
volume = {25},
number = {3},
month = {December},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
pages = {103--110},
numpages = {7},
keywords = {اکسیدآهن نانو و معمولی، کمپوست، روی، منگنز، مس و گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثر اکسیدهای آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست زباله شهری بر تغذیه گیاه گندم
%A مظاهری نیا, سیما
%A آستارائی, علیرضا
%A احمد منشی
%A فتوت, امیر
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2012

[Download]