پژوهش های برنامه درسی, دوره (2), شماره (1), سال (2013-3) , صفحات (101-118)

عنوان : ( بررسی کاربرد روش تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی در آموزش عالی: مطالعه موردی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران )

نویسندگان: سیروس منصوری , مرتضی کرمی , میمنت عابدینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان به کارگیری روشهای تدریس مبتنی برر روی کرد سازنده گرایی در بین اعضای هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشرگاه مازندران بود. روش تحقیق مطالعه ی حاضر، توصیفی پیمایشی است. جامعه ی - آماری پژوهش را اعضای هیأت علمی و دانشجویان گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران تشکیل میدهند. به منظور بررسی میزان به کارگیری روشهای تدریس مبتنی بر سازنده گرایی با دو روش پیمایش و مشاهده و با ابزار پرسش نامه محقق ساخته ی 24 گویه ای و چک لیست محقق ساخته ی 24 گویهای به بررسی دیدگاه دانشجویان و مشاهده ی کلاس درس اعضای هیأت علمی گروه مورد نظر پرداخته شد. نمونهگیری در بخش مشاهده، کلاسهای درس تمام اعضرای هیرأت علمری گروه و نمونهگیری در بخش پیمایش به صورت نمونهگیری تصادفی طبقهای انجام شد. دادههای گردآوری شده از پرسش نامه و چرک لیسرت برا روش کمری و برا استفاده از نرم افزار) spss ( و با استفاده از آزمون هر ای تری تر کنمونر های و تری مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشران داد کره اعضرای هیأت علمی گروه یادشده از روش های تدریس مبتنی بر روی کرد سازندهگرا بهره نمیگیرند و بهصورت سرنتی تردریس مر یکننرد. تردریس اسرتادان در مقطر کارشناسی ارشد نسبت به کارشناسی سازندهگراتر است، گر چه تفراوت تنهرا در بهصورت معنادار است. هم چنین تفاوت معناداری بین دیدگاهمشاهدهگران و دانشجویان از میزان به کارگیری ایرن روی کررد در کلاس درس nمشاهده شد و مشاهد گران در مقایسه با دانشجویان قائل به تدریس سازنده گر اتر در کلاسهای موردنظر بودند.

کلمات کلیدی

, آموزش عالی, تدریس, سازنده گرایی, اعضاء هیئت علمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038355,
author = {سیروس منصوری and کرمی, مرتضی and میمنت عابدینی},
title = {بررسی کاربرد روش تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی در آموزش عالی: مطالعه موردی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران},
journal = {پژوهش های برنامه درسی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-3874},
pages = {101--118},
numpages = {17},
keywords = {آموزش عالی، تدریس، سازنده گرایی، اعضاء هیئت علمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کاربرد روش تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی در آموزش عالی: مطالعه موردی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران
%A سیروس منصوری
%A کرمی, مرتضی
%A میمنت عابدینی
%J پژوهش های برنامه درسی
%@ 1735-3874
%D 2013

[Download]