مهندسی شیمی ایران, دوره (12), شماره (68), سال (2013-9) , صفحات (40-47)

عنوان : ( مدل سازی حذف زیستیH2S از جریانهای گازی درصافی های چکنده زیستی )

نویسندگان: محمدجواد شاطرزاده یزدی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش های شیمیایی و فیزیکی حذف سولفید هیدروژن هزینه اجرایی بسیار بالایی دارند و باعث ایجاد آلودگی ثانویه می شوند. در سال های اخیر روش های زیستی جهت غلبه بر هزینه های فرآیند و دفع ضایعات، توجه فزاینده ای را به خود معطوف کرده اند. در این مطالعه صافی چکنده زیستی که در آن جریان مایع به صورت غیر همسو با جریان گاز وارد راکتور می شود مدلسازی دینامیکی شده است. در این مدل، سولفید هیدروژن از فاز گاز وارد توده مایع شده و سپس در اختیار زیست لایه قرار می گیرد. اثر نرخ جریان گاز، سرعت جریان مایع، ارتفاع ستون و مدت اقامت بر عملکرد زیست راکتور بررسی شد. بر اساس پیش بینی های مدل، با افزایش شدت جریان گاز تا m3h-1 1.8 ، ظرفیت حذف افزایش وبازدهی حذف کاهش یافت. همچنین افزایش سرعت مایع از 2 به 15 متر بر ثانیه باعث افزایش بازدهی حذف از 26% به 99.7 % گردید. ارتفاع های بیشتر ستون زیست راکتور باعث افزایش بازدهی حذف شد و در اقامتهای کوتاه مدت اثیر بیشتری مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, صافی چکنده زیستی, سولفید هیدروژن , ظرفیت حذف, بازدهی حذف, مدل سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038357,
author = {شاطرزاده یزدی, محمدجواد and قشلاقی, رضا and اخوان مهدوی, محمود},
title = {مدل سازی حذف زیستیH2S از جریانهای گازی درصافی های چکنده زیستی},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2013},
volume = {12},
number = {68},
month = {September},
issn = {1735-5400},
pages = {40--47},
numpages = {7},
keywords = {صافی چکنده زیستی، سولفید هیدروژن ، ظرفیت حذف، بازدهی حذف، مدل سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی حذف زیستیH2S از جریانهای گازی درصافی های چکنده زیستی
%A شاطرزاده یزدی, محمدجواد
%A قشلاقی, رضا
%A اخوان مهدوی, محمود
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2013

[Download]