همایش سرامیک های دندانی و رستوریشن های تمام سرامیک , 2013-10-09

عنوان : ( بررسی تاثیر اعمال ترموسایکلینگ بر تغییرات مقدار ریز سختی نمونه های شیشه-سرامیک آپاتیتی )

نویسندگان: سحر ملازاده بیدختی , سیامک اجلی , طاهره سادات جعفر زاده کاشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون زیبایی در دندانپزشکی تقاضا برای جایگزینی ترمیم های آمالگام و ونیرهای فلزی با ترمیم های هم رنگ دندان بسیار افزایش یافته است. سرامیک های تجاری کنونی موجود زیبایی بسیار خوبی فراهم می کنند ولی معمولا هاردنس این سرامیک ها از مینای دندان بیشتر است که این امر موجب سایش دندان های مقابل می شود. بر این اساس، هدف این مطالعه بررسی اثر ترموسایکلین و تغییر ترکیب شیمیایی بر هاردنس شیشه سرامیک های دندانی فلوروآپاتیتی و مقایسه ی آن ها با شیشه سرامیک های دندانی تجاری موجود در بازار بوده است. براساس نتایج آنالیز حرارتی و بررسی های فازی و ریزساختاری صورت گرفته، شیشه های متفاوتی در سیستم SiO2- Al2O3-P2O5 -CaO-TiO2-BaO-ZrO2-CaF2 در دمای ºC 1100 به مدت 3 ساعت تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. نمونه های شیشه-سرامیک تهیه شده در بازه دمایی 5 تا Cº60 در محیط آبی تحت اعمال سیکل های حرارتی قرار گرفتند. میزان سختی شیشه سرامیک های حاصله پس از صیقل کاری با استفاده از دستگاه ریزسختی سنج ویکرز (Buehler, Micromet I)، تحت بار 100 گرم و زمان 30 ثانیه، مورد بررسی قرار گرفت. عدد ریز سختی گزارش شده برای هر نمونه میانگین 10 بار بارگذاری است. به منظور بررسی سمیت نمونه های شیشه-سرامیک و تاثیر آنها بر رشد و تکثیر سلول های زنده از استاندارد ISO 10993-5 استفاده شد. افزودن مقادیر اندکی از افزودنی ها به ترکیب شیشه و یا افزایش مقدار سیلیس منجر به تغییرات قابل ملاحظه ای در نتایج سختی گردیده است. نمونه های دارای Zr بیشترین ونمونه بدون افزودنی کمترین هاردنس را از خود نشان دادند. تمام نمونه ها به جز نمونه ی حاوی Zr بعد از ترموسایکلینگ هاردنس کمتری ازخود نشان دادند. بررسی نتایج بدست آمده نشان داد رهایش یونها در محیط آبی و تغییرات دمایی مهمترین علت های افت مقدار ریزسختی نمونه های شیشه-سرامیک بود. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که سختی شیشه-سرامیک های آپاتیت-مولایت در اکثر موارد در محدوده مجاز سختی بافت مینا و لعاب دندان قرار میگیرد و با سختی نمونه های تجاری موجود در بازار قابل رقابت و مقایسه میباشد. با این وجود اظهار نظر قطعی در مورد استفاده نهایی از این مواد منوط به انجام آزمایشهای بیشتری است.

کلمات کلیدی

, ترموساکلینگ, آپاتیت- مولایت, شیشه - سرامیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038362,
author = {ملازاده بیدختی, سحر and سیامک اجلی and طاهره سادات جعفر زاده کاشی},
title = {بررسی تاثیر اعمال ترموسایکلینگ بر تغییرات مقدار ریز سختی نمونه های شیشه-سرامیک آپاتیتی},
booktitle = {همایش سرامیک های دندانی و رستوریشن های تمام سرامیک},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {ترموساکلینگ، آپاتیت- مولایت، شیشه - سرامیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر اعمال ترموسایکلینگ بر تغییرات مقدار ریز سختی نمونه های شیشه-سرامیک آپاتیتی
%A ملازاده بیدختی, سحر
%A سیامک اجلی
%A طاهره سادات جعفر زاده کاشی
%J همایش سرامیک های دندانی و رستوریشن های تمام سرامیک
%D 2013

[Download]