هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک ایران , 2013-07-06

عنوان : ( شناسایی یک توالی غیر کد شونده بلند در سلول های زایای رویانی )

نویسندگان: زهرا حسینی نیا , ناصر مهدوی شهری , حسام دهقانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اخیرا زیست شناسی تولید مثلی و علوم کلینیکی بر درک ویژگی های سلولی و مولکولی سلول های زایا تمر کز یافته است.سلول های زایای رویانی به منظور تولید تخم های همه توان برنامه های قبلی خود را از دست داده و علائم پر توانی مانند Oct4,Sox2,Nanog را نشان می دهند.نقش توالی های غیر کد شونده بلند در سلول های بنیادی جنینی به عنوان سلول های پر توان نشان داده شده است. هدف از این مطالعه بررسی بیان ژن های غیر کد شونده بلند در سلول های P19 به عنوان یک سلول پر توان می باشد. مواد و روش ها: سلول های P19 در محیط α-MEM حاوی 10% FBS کشت داده شدند.استخراج RNA از این سلول ها در فاز رشد لگاریتمی انجام شد. به منظور بررسی بیان ژن LincRNA1435 در سطح RNA، توالی این ژن ها از مقالات انتخاب شده و سپس پرایمر های مخصوص آن ها طراحی شد و واکنش nested PCR انجام گرفت. به منظور تایید محصول PCR، محصول تحت تاثیر آنزیم HinIII قرار گرفت و تعیین توالی شد. نتیجه گیری: Nested PCR برای ژن LincRNA1435 یک قطعه 498 جفت بازی را تولید می کند. محصول PCR تحت اثر آنزیم HinIII دو قطعه به اندازه های 121 و 377 جفت بازی تولید کرد که توسط تعیین توالی تایید شد. نتایج، بیان ژن lincRNA 1435 را در سطح RNA در سلول های P19 به عنوان نمونه ای از سلول های پر توان نشان داد.

کلمات کلیدی

, سلول های زایای رویانی, توالی های غیر کد شونده بلند, پر توانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038369,
author = {حسینی نیا, زهرا and مهدوی شهری, ناصر and دهقانی, حسام},
title = {شناسایی یک توالی غیر کد شونده بلند در سلول های زایای رویانی},
booktitle = {هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سلول های زایای رویانی، توالی های غیر کد شونده بلند، پر توانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی یک توالی غیر کد شونده بلند در سلول های زایای رویانی
%A حسینی نیا, زهرا
%A مهدوی شهری, ناصر
%A دهقانی, حسام
%J هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک ایران
%D 2013

[Download]