علوم آماری ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (167-186)

عنوان : ( اطلاع فیشر متغیرهای همراه دوبعدی رکوردها و آماره های مرتب در مدل شبه نمایی )

نویسندگان: سمانه جلمبادانی , مصطفی رزمخواه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از متغیرهای همراه داده های ترتیبی از جمله روش هایی است که برای اعمال ترتیب روی یک مجموعه از داده های دارای بیش از یک بعد مورد توجه قرار می گیرد. در این مقاله متغیرهای همراه دوبعدی رکوردها و آماره های مرتب بررسی می شوند. برای این منظور ابتدا تابع چگالی این متغیرها برای توزیع های سه متغیره در حالت کلی محاسبه و سپس با در نظر گرفتن توزیع شبه نمایی سه متغیره، محاسبات با جزئیات بیشتر بیان می شوند. با استفاده از معیار اطلاع فیشر نشان داده می شود که استفاده از متغیرهای همراه دوبعدی رکوردها و آماره های مرتب کارایی استنباط را نسبت به متغیرهای همراه تک بعدی افزایش می دهند.

کلمات کلیدی

, داده های ترتیبی, توزیع نمایی, آماره بسنده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038373,
author = {جلمبادانی, سمانه and رزمخواه, مصطفی},
title = {اطلاع فیشر متغیرهای همراه دوبعدی رکوردها و آماره های مرتب در مدل شبه نمایی},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2013},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-8183},
pages = {167--186},
numpages = {19},
keywords = {داده های ترتیبی، توزیع نمایی، آماره بسنده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اطلاع فیشر متغیرهای همراه دوبعدی رکوردها و آماره های مرتب در مدل شبه نمایی
%A جلمبادانی, سمانه
%A رزمخواه, مصطفی
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2013

[Download]