علوم و فنون بسته بندی, دوره (4), شماره (13), سال (2013-6) , صفحات (30-43)

عنوان : ( روش های نوین بسته بندی میوه و سبزیجات برش خورده )

نویسندگان: حامد مهدویان مهر , مریم اثنی عشری , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش های نوین بسته بندی میوه و سبزیجات برش خورده

کلمات کلیدی

, تازگی , برش های میوه و سبزیجات , اتمسفر اصلاح شده , فیلم و پوشش خوراکی , بسته بندی فعال و هوشمند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038375,
author = {مهدویان مهر, حامد and اثنی عشری, مریم and صداقت, ناصر},
title = {روش های نوین بسته بندی میوه و سبزیجات برش خورده},
journal = {علوم و فنون بسته بندی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {13},
month = {June},
issn = {2228-6675},
pages = {30--43},
numpages = {13},
keywords = {تازگی ; برش های میوه و سبزیجات ; اتمسفر اصلاح شده ; فیلم و پوشش خوراکی ; بسته بندی فعال و هوشمند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش های نوین بسته بندی میوه و سبزیجات برش خورده
%A مهدویان مهر, حامد
%A اثنی عشری, مریم
%A صداقت, ناصر
%J علوم و فنون بسته بندی
%@ 2228-6675
%D 2013

[Download]