حسابداری سلامت, دوره (2), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (35-56)

عنوان : ( بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی روی تأمین مالی (استقراض از بانک‌ها) شرکت‌های صنعت مواد و محصولات دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: مهدی صالحی , هاشم ولی پور , فرزاد اخترشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف از این مقاله، بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی بر تأمین مالی شرکت های فعال در صنعت مواد و محصولات دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق بانک های داخلی است. روش پژوهش: متغیر وابسته این پژوهش، تسهیلات اعطایی بانک ها و متغیر مستقل ، گزار ش حسابرس ی اس ت. جامعه آماری در این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران اس ت. نمون ه آمار ی پژوهش شامل 18 شرکت فعال در صنعت مواد و محصولات دارویی طی دوره زمانی 1383 الی 1389 اس ت. این نوع پژوهش، از نوع توصیفی-همبستگی است. برای آزمون فرضیه ها ی پژوهش ا ز رگرسیو ن لجستی ک و برای نسخه 16 استفاده شد. SPSS تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع گزارش حسابرس و مؤسسه حسابرسی رسیدگی کننده تأثیر زیادی ب ر تصمیم گیری بانک های دولتی و خصوصی برای اعطای تسهیلات کوتا ه مد ت و درازمد ت ندار د. بررس ی متغیره ای کنترلی نشان می دهد که متغیرهای اهرم مالی و ساختار دارایی ها، رابطه مستقیم و معن ا داری با تأ مین ما لی کوتا همد ت شرکت از طریق بانک های دولتی دارد. در مورد تأمین مالی کوتاه مدت شرکت ها از طریق بانک های خصوصی، انداز ه شرکت با دریافت یا دریافت نکردن وام رابطه مستقیم و معنا دار و سودآوری با تأمین مالی رابطه معکوس و معنا دار دارد. نتیجه گیری: به طور کلی، تفس یر یافت ه ه ا بیا ن گر ای ن است که ب ین نوع گزارش حسابرس ی و تأ مین ما لی شرکت های صنعت مواد و محصولات دارویی از طریق بانک های داخلی رابطه معنا داری وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, نوع گزارش حسابرسی, تسهیلات, تأمین مالی و اعتباردهندگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038386,
author = {صالحی, مهدی and هاشم ولی پور and فرزاد اخترشناس},
title = {بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی روی تأمین مالی (استقراض از بانک‌ها) شرکت‌های صنعت مواد و محصولات دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {حسابداری سلامت},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2252-0473},
pages = {35--56},
numpages = {21},
keywords = {نوع گزارش حسابرسی، تسهیلات، تأمین مالی و اعتباردهندگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی روی تأمین مالی (استقراض از بانک‌ها) شرکت‌های صنعت مواد و محصولات دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران
%A صالحی, مهدی
%A هاشم ولی پور
%A فرزاد اخترشناس
%J حسابداری سلامت
%@ 2252-0473
%D 2013

[Download]