حفاظت گیاهان, دوره (27), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (427-433)

عنوان : ( شناسایی و تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی )

نویسندگان: سارا قارونی کاردانی , بهروز جعفرپور , محسن مهرور , سعید طریقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (Tomato yellow leaf curl virus) یکی از مخرب ترین ویروس های گوجه فرنگی در نواحی گرمسیر و نیمه گرمسیر جهان محسوب می شود. به منظور شناسایی و ردیابی ویروس مذکور، در طی بازدید از مزارع، گلخانه ها و تونل های کاشت گوجه فرنگی استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی طی سال های 1388 تا 1390، نمونه های مشکوک به آلودگی جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. استخراج دی. ان. ای از برگهای تازه نمونه های مشکوک به آلودگی، با استفاده از بافرCTAB انجام شد. در آزمون PCR پس از بکار بردن جفت آغازگرهای دژنره اختصاصیDNA-A در جمینی ویروس های منتقل شونده با سفید بالک، قطعه ای به اندازه تقریبی 550 جفت باز تکثیر شد که نشان دهنده آلودگی به ویروس TYLCV در مناطق بررسی شده دارد. ژن کامل پروتئین پوششی ویروس با استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصی طراحی شده به اندازه تقریبی 776 جفت باز تکثیر و همسانه سازی شد و دندروگرام با استفاده از ترادف ژن پوشش پروتئینی با نرم افزار MEGA5 و به روش Neighbor joining ترسیم گردید. نتایج حاصل از آنالیزهای فیلوژنی نشان داد که جدایه های خراسان رضوی و شمالی در کنار جدایه های اسرائیل (AB110218) و شیراز (GU076444) در یک گروه و جدایه خراسان جنوبی در گروه جداگانه ای قرار گرفته و رابطه نزدیکی را با جدایه های جیرفت (GU076452) و عمان (DQ644565) نشان داد. این نتایج نشان میدهد که از زمان اولین گزارش از وجود TYLCV در استانهای جنوبی کشور تاکنون، دامنه پراکنش این ویروس به سمت عرضهای جغرافیایی بالاتر کشیده شده به نحوی که وجود میزان بالای آلودگی از شهرستان نیشابور و درگز در این تحقیق گزارش می شود.

کلمات کلیدی

, ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV), واکنش زنجیره ای پلیمراز, آنالیز فیلوژنی, همسانه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038418,
author = {قارونی کاردانی, سارا and جعفرپور, بهروز and مهرور, محسن and طریقی, سعید},
title = {شناسایی و تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2014},
volume = {27},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-4749},
pages = {427--433},
numpages = {6},
keywords = {ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV)، واکنش زنجیره ای پلیمراز، آنالیز فیلوژنی، همسانه سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی
%A قارونی کاردانی, سارا
%A جعفرپور, بهروز
%A مهرور, محسن
%A طریقی, سعید
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]