کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, دوره (2), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (17-26)

عنوان : ( بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه هایBacillus spp در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگی )

نویسندگان: مریم رمضانی مقدم , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بررسی قابلیت آنتاگونیستی یکصد و پنجاه جدایه باکتریایی باسیلوس در مقابل نماتد با آزمون سنجش زیستی ارزیابی شد. تأثیر ترشحات حاصل از Meloidogyne javanica 1 سلول در میلی لیتر هریک از جدایه ها روی تخم و لارو نماتد ریشه گرهی × سوسپانسیون 108 در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار بررسی شد. هشت سویه به عنوان جدایه های برتر برای مطالعات گلخانه ای انتخاب شدند که بیشترین درصد مرگ و میر لارو و تفر یخ نشدن تخم را نشان دادند و نیز از نظر توانایی تولید آنزیم های پروتئاز، آلکالین پروتئاز و لیپاز مثبت ارزیابی شدند. بررسی های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی نشان دادند که این سویه ها متعلق به گونه های B. licheniformis و B .cereus هستند.علائم ناشی از بیماری در گیاهان آلوده تیمار شده با این سویه ها به مقدار چشمگیری کاهش یافت. بررسی همبستگی به دست آمده بین قابلیت بیوکنترلی جدایه ها روی کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه نشان دادکه همبستگی قابل قبولی به میزان524/ 0.بین ترشحات باکتریایی و درصد تفریخ نشدن تخم نماتددر آزمایشگاه و شاخص گال در گلخانه وجود دارد. این اولین گزارش ازکاربرد جدایه های باسیلوس بومی در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی در گلخانه است.

کلمات کلیدی

, Meloidogyne javanica, باسیلوس, فراریشه, کنترل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038421,
author = {رمضانی مقدم, مریم and مهدی خانی مقدم, عصمت and بقائی راوری, ساره and روحانی, حمید},
title = {بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه هایBacillus spp در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگی},
journal = {کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2322-2883},
pages = {17--26},
numpages = {9},
keywords = {Meloidogyne javanica، باسیلوس، فراریشه، کنترل زیستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه هایBacillus spp در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگی
%A رمضانی مقدم, مریم
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A بقائی راوری, ساره
%A روحانی, حمید
%J کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
%@ 2322-2883
%D 2013

[Download]