جستارهای نوین ادبی, دوره (46), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (27-56)

عنوان : ( بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان )

نویسندگان: محمودرضا قربان صباغ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال 1949، جوزف کمبل (Joseph Campbell 1904-1987) ، اسطوره شناس امریکایی، در کتاب قهرمان هزار چهره (The Hero with a Thousand Faces) دیدگاه خود را دربارۀ اسطورۀ یگانه (monomyth) طرح می کند: قهرمان به زندگی روزمره و روزمرگی زندگی پشت می کند؛ سفری مخاطره آمیز را به جان پذیرا می شود؛ به مقابله با موجودات متخاصم ونیروهای بازدارنده می پردازد؛ بر آنها فایق می آید و سرانجام، در بازگشت، فضل و برکتی را که ره آورد این سفرخطیر است به یارانش ارزانی می دارد. در این الگو،کمبل، به شیوۀ رایج ساختارگرایان، در پی ارائۀ نمایه ای بنیادین برای کهن الگوی سفر قهرمان است. به همین منظور، شواهد متعدد ی را از داستان های اقوام و ملل مختلف فراهم می آورد و طرحی جامع را در این زمینه پیشنهاد می کند. مطالعۀ حاضر، داستان هفت خان رستم را از شاهنامۀ فردوسی بر گزیده و رابطۀ بین دو حوزۀ معیّن را در نقد کهن الگویی (Archetypal Criticism) – تصاویر ازلی (Archetypal Images) وکهن الگوی سفر قهرمان (Hero\'s Journey)-- در این روایت بررسی کرده است و در پایان مزایا و کاستی ها ی این الگومورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, نقد اسطوره ای, اسطوره یگانه, کهن الگو, شاهنامۀ فردوسی, هفت خان رستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038422,
author = {قربان صباغ, محمودرضا},
title = {بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2013},
volume = {46},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7187},
pages = {27--56},
numpages = {29},
keywords = {نقد اسطوره ای، اسطوره یگانه، کهن الگو، شاهنامۀ فردوسی، هفت خان رستم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان
%A قربان صباغ, محمودرضا
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2013

[Download]