مطالعات زبان و ترجمه, دوره (4), شماره (1), سال (2012-3) , صفحات (1-14)

عنوان : ( فراتر از تمثیل: بررسی مفهوم ایدئولوژی در «انتری که لوطیش مرده بود» )

نویسندگان: محمودرضا قربان صباغ ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صادق چوبک در یکی از معروف ترین داستان های تمثیلی خود به نام «انتری که لوطیش مرده بود» شرح اسارت انسان را به شیوه ای بدیع حکایت می کند. در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از نگرشی دیگرگونه به تمثیل که تحت تأثیر نظریۀ تکامل تدریجی داروین ابعاد وسیع تری به خود گرفته است و نیز با توجه به نظریه های تعدادی از منتقدان مارکسیست به ویژه لویی آلتوسر، نشان داده شود که چگونه سرنوشت انسان ِ در بند ایدئولوژی چیزی جز تسلیم دربرابر واقعیت خشن دنیای پیرامونش نیست. طغیان نیز جز گریزی موقت و سرگشتگی و هراس حاصلی دیگر برای او نخواهد داشت.

کلمات کلیدی

, صادق چوبک, لویی آلتوسر, داروین, ناتورالیسم, ایدئولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038428,
author = {قربان صباغ, محمودرضا},
title = {فراتر از تمثیل: بررسی مفهوم ایدئولوژی در «انتری که لوطیش مرده بود»},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {March},
issn = {2228-5202},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {صادق چوبک، لویی آلتوسر، داروین، ناتورالیسم، ایدئولوژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فراتر از تمثیل: بررسی مفهوم ایدئولوژی در «انتری که لوطیش مرده بود»
%A قربان صباغ, محمودرضا
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2012

[Download]