جستارهای نوین ادبی, دوره (44), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (157-182)

عنوان : ( بررسی وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولفه های اصلی برنامه درسی )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , افسانه عبدلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت درس فارسی عمومی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بود. در این پژوهش به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد (12883 نفر) از ورودی‌های سال های 1386 تا 1389 بود که موفق به گذراندن درس فارسی عمومی شده‌ بودند و تعداد آنها 12883 نفر بود. از این تعداد با استفاده از فرمول حجم نمونه، نمونه آماری 374 نفر برآورد گردید، سپس با جدا کردن پرسشنامه‌های مخدوش،داده های 369 نفر فرم جمع‌آوری تحلیل شد. افراد نمونه گیری مذکور با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه ای نسبتی انجام شدانتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه شامل (50) سؤال بسته پاسخ بر مبنای مقیاس درجه بندی لیکرت بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با (85/0) محاسبه گردید. هم‎چنین جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی وابسته به محتوا استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پژوهش، با استفاده از برنامه نرم‌افزاری spss، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده به عمل آمدشده است.. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان کارشناسی گذراندن این درس، به تحقق اهداف تعیین شده برای درس فارسی عمومی یاری نرسانده است و به محتوای متناسب با نیازها و علایق دانشجویان توجه نشده است. اما، در مولفه تدریس و فعالیت‌های کلاسی، نتایج نشان داد که حاکی از آن است دانشگاه در این زمینه موفق‌تر عمل نموده است چرا که میانگین نمرات این مولفه، متوسط به بالا است و دانشجویان از منابع یادگیری معرفی شده و سهولت تهیه آن رضایت داشته‌اند و در حیطه ارزشیابی و نگرش نیز دانشجویان رضایت نسبی ابراز نموده‌اند. همچنین، بین نمرات دانشجویان دختر و پسر در مولفه‌های پژوهش تفاوت معناداری مشاهده نشدوجود ندارد (p>0/05). یافته‌های مربوط به آزمون آنوا به منظور جهت ممقایسه مولفه‌های پژوهش درس فارسی عمومی نیرز نشان داد که بین نمرات دانشجویان سال‌های اول، دوم، سوم، چهارم و کل دانشجویان در مولفه اهداف، محتوا، تدریس و فعالیت‌های کلاسی، آزمون، نگرش و قضاوت رابطه معناداری وجود دارد اما در مولفه منبع یادگیری این رابطه معنادار نیست. ولی، نتایج آزمون t مستقل به جهت مقایسه میانگین نمرات دانشجویان رشته‌های غیر علوم‌انسانی و علوم انسانی در مولفه‌های اهداف، محتوا، تدریس و فعالیت‌های کلاسی، منبع یادگیری، آزمون، نگرش، قضاوت و نمره کلی نیز نشان داد که در مولفه اهداف، محتوا، تدریس و فعالیت‌های کلاسی، منبع یادگیری و نگرش و قضاوت بین رشته‌های علوم انسانی و رشته‌های غیر علوم انسانی تفاوت معناداری وجود ندارد.، اما در مولفه آزمون، بین دانشجویان رشته‌های غیر علوم انسانی و علوم انسانی تفاوت معناداری مشاهده شدوجود دارد، به طوری که میانگین نمرات دانشجویان رشته‌های علوم انسانی از دانشجویان غیر علوم انسانی بالاتر بودمی‌باشد (p<0/05,t= -2/13).

کلمات کلیدی

, درس فارسی عمومی, دانشجوی کارشناسی, دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038443,
author = {آهنچیان, محمدرضا and عبدلی, افسانه},
title = {بررسی وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولفه های اصلی برنامه درسی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2012},
volume = {44},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
pages = {157--182},
numpages = {25},
keywords = {درس فارسی عمومی، دانشجوی کارشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولفه های اصلی برنامه درسی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A عبدلی, افسانه
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2012

[Download]