پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد, دوره (14), شماره (1), سال (2008-4) , صفحات (189-207)

عنوان : ( بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتبـاطی مدیران و رضایت شغلی کـارکنان در ادارات کل استان خـراسان شمالی در سال 86-85 )

نویسندگان: سیما امیری , حسینعلی کوهستانی , محمدرضا آهنچیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله خلاصه‌ای از نتایج پژوهشی است که با هدف بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در ادارات کل و سازمانهای استان خراسان شمالی در سال 86- 85 با تأکید بر دیدگاه کارکنان صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دیپلم به بالا در ادارات کل و سازمانهای استان خراسان شمالی که مشمول هزینه‌ها و اعتبارات استانی می‌باشند و تعداد کارکنان آنها 15 نفر و بیشتر است تشکیل می‌دهند که با توجه به جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 248 نفر با روش تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم از بین 700 نفر (17 اداره) به صورت تصادفی انتخاب شدند. ضمناً در هر اداره نسبت جنسیت رعایت شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. ابزار پژوهش از دو پرسشنامة محقق ساخته مهارتهای ارتباطی مدیران و پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی کارکنان تشکیل شده است که هر دو پرسشنامه توسط کارکنان پاسخ داده شد. اعتبار درونی پرسشنامه محقق ساخته 12/88 بدست آمد که نشان‌دهنده همسویی و هماهنگی سؤالات هر فرضیه است. اعتبار زمانی پرسشنامه نیز برابر با 946/0 به دست آمد که از اعتبار زمانی بسیار خوبی برخوردار است. روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات عبارتند از: آمار توصیفی و ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون. نتایج نشان دادند که بین مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطة مستقیم و معنی‌داری وجود دارد؛ یعنی هر چه مهارتهای ارتباطی بیشتر باشد رضایت شغلی نیز بیشتر است. همچنین از نتایج فرعی پژوهش حاضر چنین نتیجه‌گیری می‌شود که بین مهارتهای ارتباط کلامی، ارتباط کتبی و ارتباط غیرکلامی با رضایت شغلی کارکنان رابطة مستقیم معنی‌داری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, ارتباط, مهارت های ارتباطی, ارتباط کلامی, رضایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038446,
author = {سیما امیری and کوهستانی, حسینعلی and آهنچیان, محمدرضا},
title = {بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتبـاطی مدیران و رضایت شغلی کـارکنان در ادارات کل استان خـراسان شمالی در سال 86-85},
journal = {پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد},
year = {2008},
volume = {14},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-7659},
pages = {189--207},
numpages = {18},
keywords = {ارتباط، مهارت های ارتباطی، ارتباط کلامی، رضایت شغلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتبـاطی مدیران و رضایت شغلی کـارکنان در ادارات کل استان خـراسان شمالی در سال 86-85
%A سیما امیری
%A کوهستانی, حسینعلی
%A آهنچیان, محمدرضا
%J پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد
%@ 1735-7659
%D 2008

[Download]