پژوهش های آموزش و یادگیری, دوره (20), شماره (3), سال (2014-1) , صفحات (22-39)

عنوان : ( مدیریت کیفیت در مدارس شاهد و ایثارگر: بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده کیفیت خدمات آموزشی و معرفی مدل مطلوب )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی عوامل «بازدارنده» و «پیش برنده» کیفیت خدمات آموزشی در مدارس شاهد و ایثارگر و ارایه مدل مطلوب بر اساس عوامل شناسایی شده است. به این منظور با استفاده از روش تحقیق کیفی و تشکیل گروه های کانونی، این دو دسته عوامل به عنوان محور مصاحبه انتخاب شدند. در این تحقیق 53 مدیر مرد و 52 مدیر زن مدارس شاهد و ایثارگر از هفت استان خراسان رضوی، مازندران، سیستان و بلوچستان، گلستان، سمنان، خراسان جنوبی، و خراسان شمالی مشارکت داشتند. افراد در 14 گروه شامل 7 گروه مردان و 7 گروه زنان تقسیم شدند. برای دستیابی به نتیجه، از روش مصاحبه در گروه های کانونی سازمان یافته استفاده شد که بیشتر برای کارشناسان و متخصصان به کار گرفته می شود. یافته ها نشان داد که توانمندی های مدارس شاهد و ایثارگر برای حل مشکلات مفروض در فرایند یاددهی-یادگیری و با هدف ارتقای کیفیت خدمات آموزشی، بیشتر از محدودیت های آن است. پیش برنده ها و بازدارنده ها در پنج گروه شامل زمینه، انسانی، مالی، برنامه درسی، و اجرایی طبقه بندی شدند. مهم ترین پیش برنده ها تاکید بر کیفیت به عنوان یک مزیت رقابتی از سوی سیاست گزاران و مدیران ارشد این مدارس، به علاوه منابع انسانی مجرب، استقبال خوب والدین و منابع مالی مناسب؛ و مهم ترین بازدارنده ها عدم انعطاف در برنامه درسی، ساختار قطعی سلسله مراتبی و روند غیر منعطف اداری، محدودیت های اجرایی مدیر، و کمبود نیروی متخصص در برخی زمینه های شغلی بود. بر اساس نتایج به دست آمده از مرحله قبل، مدل مطلوب برای مدیریت کیفیت در مدارس شاهد و ایثارگر پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, مدیریت کیفیت, خدمات آموزشی, مدرسه شاهد و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038453,
author = {آهنچیان, محمدرضا},
title = {مدیریت کیفیت در مدارس شاهد و ایثارگر: بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده کیفیت خدمات آموزشی و معرفی مدل مطلوب},
journal = {پژوهش های آموزش و یادگیری},
year = {2014},
volume = {20},
number = {3},
month = {January},
issn = {2345-2196},
pages = {22--39},
numpages = {17},
keywords = {مدیریت کیفیت، خدمات آموزشی، مدرسه شاهد و ایثارگر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت کیفیت در مدارس شاهد و ایثارگر: بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده کیفیت خدمات آموزشی و معرفی مدل مطلوب
%A آهنچیان, محمدرضا
%J پژوهش های آموزش و یادگیری
%@ 2345-2196
%D 2014

[Download]