پژوهش های آموزش و یادگیری, دوره (20), شماره (3), سال (2014-1) , صفحات (43-61)

عنوان : ( تهیه و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه: کاربرد روش آمیخته در عمل )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , امین بابادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی از این تحقیق، نشان دادن کاربرد روش تحقیق آمیخته در تهیه و اعتباریابی پرسشنامه های ارزشیابی عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد بود. در این راستا، مقاله حاضر ضمن روشن کردن مسیر طی شده در طراحی و اعتباریابی ابزار، نتایج به دست آمده در قالب پرسشنامه های تهیه شده را نیز ارایه داده است. جامعه پژوهش شامل چهار گروه اعضای هیئت علمی، مدیران گروه های آموزشی، روسا و معاونان آموزشی دانشکده ها، و دانشجویان بود. به کمک مصاحبه، مذاکره با متخصصان، و مرور مستندات، با استفاده از روش دلفی مؤلفه های اصلی ارزشیابی تهیه شدند. پس از روشن شدن مولفه ها، پیش نویس اولیه پرسشنامه ها در چهار فرم و برای چهار گروه آزمودنی ها تهیه گردید. پرسشنامه های اولیه، بر روی 112 عضو هیئت علمی، 24 رئیس و معاون آموزشی دانشکده ها، 56 مدیر گروه و 112 دانشجو به مرحله اجرا درآمد. با بهره گیری از روشهای آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل واریانس یک طرفه، پرسشنامه های تهیه شده مورد اعتباریابی قرار گرفت. پرسشنامه ها از نظر ویژگی های فنی با ضریب آلفای کرونباخ برای اعضای هیئت علمی (ارزیابی توسط همکار) برابر با 96/0، روسا و معاونان آموزشی دانشکده ها (ارزیابی توسط فرادستان) برابر با 96/0، مدیر گروه (خود-ارزیابی) برابر با 86/0، و دانشجویان (ارزیابی توسط مصرف کنندگان یا مشتریان) برابر با 79/0 معتبر و مناسب تشخیص داده شد. در مجموع بیش از 70 درصد از پاسخ دهندگان پرسشنامه های تهیه شده را مناسب تشخیص دادند و تفاوت معنی داری هم در متوسط نظرات آنها دیده نشد. در پایان مقاله، فرم های ارزیابی تهیه شده، ارایه شده است.

کلمات کلیدی

, مدیران گروه های آموزشی, ارزیابی عملکرد, اعتباریابی پرسشنامه, روش تحقیق آمیخته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038456,
author = {آهنچیان, محمدرضا and بابادی, امین},
title = {تهیه و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه: کاربرد روش آمیخته در عمل},
journal = {پژوهش های آموزش و یادگیری},
year = {2014},
volume = {20},
number = {3},
month = {January},
issn = {2345-2196},
pages = {43--61},
numpages = {18},
keywords = {مدیران گروه های آموزشی، ارزیابی عملکرد، اعتباریابی پرسشنامه، روش تحقیق آمیخته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه: کاربرد روش آمیخته در عمل
%A آهنچیان, محمدرضا
%A بابادی, امین
%J پژوهش های آموزش و یادگیری
%@ 2345-2196
%D 2014

[Download]