شیمی و مهندسی شیمی ایران, دوره (31), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (45-57)

عنوان : ( بررسی امکان استفاده از امواج ایستای فراصوت با شدت بالا در شکستن امولسیون های نفتی )

نویسندگان: حانیه غفوریان نصیری , محمدتقی حامدموسویان , رسول کدخدایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر بر مبنای بررسی عامل های موثر بر شکست امولسیون ها در میدان ایستای امواج فراصوت با شدت بالا اعمال شده، به صورت افقی انجام شده است. در این مطالعه سامانه مدل شامل امولسیون نفت خام سبک در آب مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه های آزمایش ها نشان دهنده این بود که موج های ایستای فراصوت قادر به شکست امولسیون ها و جداسازی فازهای اولیه بودند. با این حال راندمان جداسازی به شدت به پارامترهای گوناگون فرایند همچون شدت صدا، موقعیت قرارگیری امولسیون نسبت به منبع فراصوت و مدت زمان صدا دهی وابسته بود. همچنین مشخص شد که غلظت درصد فاز پراکنده و حضور نمک در امولسیون نیز بر سرعت خامه ای شدن امولسیون تاثیر دارد. مقایسه نتیجه های آزمایش ها موید این بود که بهترین حالت جداسازی برای شدت صدا دهی 45 درصد، نزدیک ترین فاصله به منبع فراصوتی (17.5 سانتی متر)، بیشترین زمان صدادهی (30 دقیقه)، حضور 5 درصد نمک سدیم کلرید در فرمول اولیه و برای امولسیون با غلظت نفت کمتر (5 درصد) می تواند صددرصد نفت امولسیون شده در آب را بازیافت نماید.

کلمات کلیدی

, امولسیون نفت در آب, جداسازی, امواج فراصوت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038472,
author = {غفوریان نصیری, حانیه and حامدموسویان, محمدتقی and رسول کدخدایی},
title = {بررسی امکان استفاده از امواج ایستای فراصوت با شدت بالا در شکستن امولسیون های نفتی},
journal = {شیمی و مهندسی شیمی ایران},
year = {2013},
volume = {31},
number = {4},
month = {March},
issn = {1022-7768},
pages = {45--57},
numpages = {12},
keywords = {امولسیون نفت در آب، جداسازی، امواج فراصوت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان استفاده از امواج ایستای فراصوت با شدت بالا در شکستن امولسیون های نفتی
%A غفوریان نصیری, حانیه
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A رسول کدخدایی
%J شیمی و مهندسی شیمی ایران
%@ 1022-7768
%D 2013

[Download]