اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (27), شماره (2), سال (2013-12) , صفحات (204-212)

عنوان : ( آثار بی ثباتی نرخ ارز بر تقاضای صادرات سیب و سیب زمینی (کشورهای در حال توسعه عمده تولید کننده و صادرکننده) )

نویسندگان: محمدعلی فلاحی , مسعود همایونی فر , زهرا یاوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با گسترش دامنه تجارت جهانی، نرخ ارز به عنوان پل ارتباطی بین اقتصادهای مختلف عمل کرده و بی ثباتی آن می تواند از طرق مختلف سطح قیمت ها، تولید، صادرات و واردات را متأثر سازد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر تقاضای صادرات محصولات سیب و سیب زمینی 9 کشور در حال توسعه ی تولید کننده و صادرکننده عمده این محصولات در دوره زمانی 1992-2009 می باشد. بدین منظور ابتدا بی-ثباتی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودبازگشت (ARCH) محاسبه گردید. سپس اثر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر مقدار تقاضای صادراتی محصولات سیب و سیب زمینی با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی شد. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار نرخ ارز واقعی و تأثیر منفی و معنی دار بی ثباتی آن بر مقدار تقاضای صادراتی این محصولات در کشورهای منتخب مورد مطالعه می باشد. همچنین بررسی سایر متغیرهای مدل نشان داد که میانگین وزنی درآمد واقعی کشورهای واردکننده سیب و سیب زمینی تأثیری مثبت و قیمت نسبی صادراتی سیب و سیب زمینی تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات این محصولات داشته است.

کلمات کلیدی

, بی ثباتی نرخ ارز , تقاضای صادرات, سیب و سیب زمینی, الگوی ARCH , داده های تابلویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038496,
author = {فلاحی, محمدعلی and همایونی فر, مسعود and یاوری, زهرا},
title = {آثار بی ثباتی نرخ ارز بر تقاضای صادرات سیب و سیب زمینی (کشورهای در حال توسعه عمده تولید کننده و صادرکننده)},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2013},
volume = {27},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-4722},
pages = {204--212},
numpages = {8},
keywords = {بی ثباتی نرخ ارز ، تقاضای صادرات، سیب و سیب زمینی، الگوی ARCH ، داده های تابلویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آثار بی ثباتی نرخ ارز بر تقاضای صادرات سیب و سیب زمینی (کشورهای در حال توسعه عمده تولید کننده و صادرکننده)
%A فلاحی, محمدعلی
%A همایونی فر, مسعود
%A یاوری, زهرا
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2013

[Download]