اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت , 2013-09-16

عنوان : ( بررسی تغییرات عناصر سرمایه فکری در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: سعید فلاحی , محمدرضا عباس زاده , محمدحسین ودیعی نوقابی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تغییرات عناصر سرمایه فکری در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری عناصر سرمایه فکری از روش پالیک و برای طبقه بندی شرکت ها به مراحل مختلف چرخه عمر از روش دسته بندی آنتونی و رامش (1992) و بلک (1998) استفاده شده است. در روش پالیک سرمایه فکری متشکل از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی بکارگرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1381 تا 1390 و نمونه ی انتخابی شامل 80 شرکت می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که میزان کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری در طول هر سه مرحله عمر با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؛ بدین ترتیب که میزان این دو متغیر در شرکت های در حال رشد رو به افزایش بوده و در مرحله بلوغ به بالاترین میزان خود می رسد و در مرحله افول کم کم از میزان آن کاسته می شود. این نتایج با مشخصات منحنی عمر شرکت و نظریه چرخه عمر منطبق است. اما در رابطه با کارایی سرمایه فیزیکی بکارگرفته شده، آزمون فرضیه ها نشان از تفاوت معنادار آن فقط در بین دو دوره رشد و افول دارد.

کلمات کلیدی

, چرخه عمر, سرمایه فکری, کارایی سرمایه انسانی, کارایی سرمایه ساختاری, کارایی سرمایه فیزیکی بکارگرفته شده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038521,
author = {فلاحی, سعید and عباس زاده, محمدرضا and ودیعی نوقابی, محمدحسین and جباری نوقابی, مهدی},
title = {بررسی تغییرات عناصر سرمایه فکری در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {چرخه عمر، سرمایه فکری، کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه ساختاری، کارایی سرمایه فیزیکی بکارگرفته شده.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات عناصر سرمایه فکری در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A فلاحی, سعید
%A عباس زاده, محمدرضا
%A ودیعی نوقابی, محمدحسین
%A جباری نوقابی, مهدی
%J اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
%D 2013

[Download]