مدیریت ارتقای سلامت, دوره (1), شماره (2), سال (2012-6) , صفحات (44-53)

عنوان : ( بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , رعنا امیری , محمود بخشی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: ارتباطات بین شخصی و تعامل، ارتباطی دیرینه با پرستاری دارد و با مراقبت پرستاری آمیخته است. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران شاغل شهر مشهد انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی-همبستگی بود که در آن 115 پرستار شاغل در بیمارستان­های شهر مشهد که حداقل 2 سال سابقه کاری داشتند به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه­های هوش فرهنگی (Cultural Intelligence Questionnaire) طراحی شده توسط Van Dyne & Ang و ابزار رابطه بین فردی بنیانی رویکرد رفتار (Fundamental Interpersonal Relations Orientation- Behavior)، هوش فرهنگی و تعامل اجتماعی پرستاران مورد بررسی قرار گرفت. اعتبار ابزار FIRO-B و پرسشنامه هوش فرهنگی با استفاده از اعتبار محتوا و پایایی آن به روش ضریب آلفای کرونباخ به­دست آمد و مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار برای عامل فراشناخت 83/0، برای شناخت 86/0، برای انگیزش 85/0 و برای رفتار 76/0 به دست آمد. پایایی ابزار FIRO-B‌ نیز به روش ضریب آلفای کرونباخ برابر با 90/0= α مورد تایید قرار گرفت. بمنظور تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون، کای اسکوئر، تی مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه از نرم افزار آماری SPSS نسخه 5/11 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که هوش فرهنگی پرستاران در سطح متوسط می­باشد، اما تعامل اجتماعی آنها در سطح پایین قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد وضعیت اقتصادی، سن، سابقه کاری و جنس همبستگی مثبت معنا­دار با هوش فرهنگی دارند. از طرف دیگر، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی و تجربه کاری با روابط بین فردی همبستگی مثبت و معنا­دار نداشت. در عین حال، رابطه معنا­داری بین هوش فرهنگی و تعامل اجتماعی پرستاران به ­دست نیامد.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: هوش فرهنگی, تعامل اجتماعی, پرستاران.,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038542,
author = {آهنچیان, محمدرضا and رعنا امیری and محمود بخشی},
title = {بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران},
journal = {مدیریت ارتقای سلامت},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {June},
issn = {2251-8614},
pages = {44--53},
numpages = {9},
keywords = {واژه‌های کلیدی: هوش فرهنگی، تعامل اجتماعی، پرستاران.،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران
%A آهنچیان, محمدرضا
%A رعنا امیری
%A محمود بخشی
%J مدیریت ارتقای سلامت
%@ 2251-8614
%D 2012

[Download]