آموزش در علوم پزشکی, دوره (13), شماره (2), سال (2013-5) , صفحات (153-163)

عنوان : ( الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی: نقش تفکر انتقادی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری )

نویسندگان: محمود بخشی , محمدرضا آهنچیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: شناسایی متغیرهای اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی اهمیت زیادی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش تفکر انتقادی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری و ارائه الگوی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی انجام شد. روش‌ها: پژوهش به روش توصیفی مقطعی بر روی 104 نفر از دانشجویان کارشناسی پرستاری ترم‌های 3، 5 و 7 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در سال تحصیلی 90-89 انجام شد. نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از میان 290 دانشجوی این رشته انتخاب شد. با استفاده از پرسشنامه راهبردهای انگیزشی یادگیری پنتریچ و دیگروت و پرسشنامه سنجش مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب)، داده‌های مورد نظر جمع‌آوری گردید. معدل کل دانشجویان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی درنظرگرفته شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج: میانگین نمره راهبردهای خودتنظیمی دانشجویان در سطح خوب (7/14±5/103)، معدل کل پیشرفت تحصیلی 5/1±3/14 و میانگین نمره تفکر انتقادی دانشجویان در سطح متوسط (7/2±2/9) گزارش شد. سه متغیر خودتنظیمی یادگیری، تفکر انتقادی و معدل دیپلم جمعا 3/31 درصد در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری نقش داشتند (000/0=P)، ولی فقط ضریب دو متغیر یادگیری خودتنظیمی و معدل دیپلم معنادار بود و تفکر انتقادی مسؤول هیچ واریانس معناداری در نمرات پیشرفت تحصیلی نبود. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که معدل دیپلم و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری دانشجویان پرستاری در پیشرفت تحصیلی آنها نقش دارد. در صورتی که هدف، توسعه حرفه‌ای و تربیت پرستارانی است که توانایی کنترل اهداف خود را داشته و خودراهبر باشند، تلاش‌ها باید در جهت شناسایی و کمک به دانشجویان مخصوصاً آنهایی که از موفقیت تحصیلی پایینی برخوردارند، متمرکز شود.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: تفکر انتقادی, راهبردهای خودتنظیمی, پیشرفت تحصیلی, دانشجویان پرستاری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038543,
author = {محمود بخشی and آهنچیان, محمدرضا},
title = {الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی: نقش تفکر انتقادی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری},
journal = {آموزش در علوم پزشکی},
year = {2013},
volume = {13},
number = {2},
month = {May},
issn = {9359-1608},
pages = {153--163},
numpages = {10},
keywords = {واژه‌های کلیدی: تفکر انتقادی، راهبردهای خودتنظیمی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان پرستاری،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی: نقش تفکر انتقادی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری
%A محمود بخشی
%A آهنچیان, محمدرضا
%J آموزش در علوم پزشکی
%@ 9359-1608
%D 2013

[Download]