پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (19), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (1-22)

عنوان : ( باورهای معرفتی دانشجویان و تاثیر متغیرهای زمینه ای بر آن: مورد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: حیدر مختاری , محمدرضا داورپناه , محمدرضا آهنچیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باورهای افراد در خصوص دانش و دانستن (باورهای معرفتی) در آموزش آنان نقش دارد و عوامل مختلفی بر شکل‌گیری و توسعۀ این باورها اثرگذارند. هدف این پژوهش بررسی ابعاد و سطوح باورهای معرفتی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر حسب متغیرهای جنسیت، حوزۀ تحصیلی و دوره تحصیلی بود. این تحقیق کاربردی و از نظر روش پیمایشی و از نظر نوع توصیفی بود. 364 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی در سال تحصیلی90-1389 انتخاب شدند و پرسشنامۀ «فهرست باورهای معرفتی» را تکمیل کردند. روایی این پرسشنامۀ بر حسب نظر متخصصان تأیید شد. پایایی این پرسشنامه هم بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر 79/0 بود. از روشهای آمار توصیفی و تحلیلی برای تلخیص داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. یافته‌ها مبین تفاوت معنادار در ابعاد مختلف باورهای معرفتی دانشجویان با همدیگر، تفاوت معنادار بین باورهای معرفتی آنان برحسب متغیرهای جنسیت و رشته تحصیلی و تفاوت معنادار در سطوح این باورها بود. نظام آموزش‌عالی باید با اتخاذ روشهای یادگیری فعال، باورهای معرفتی را در ساختار برنامه‌های درسی دانشگاهی وارد و این باورها را در فراگیران تقویت کند.

کلمات کلیدی

, معرفتی, معرفت شناسی, دانشجویان, دانشگاه فردوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038544,
author = {حیدر مختاری and داورپناه, محمدرضا and آهنچیان, محمدرضا},
title = {باورهای معرفتی دانشجویان و تاثیر متغیرهای زمینه ای بر آن: مورد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی},
year = {2013},
volume = {19},
number = {2},
month = {September},
issn = {1021-5107},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {معرفتی، معرفت شناسی، دانشجویان، دانشگاه فردوسی مشهد.،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T باورهای معرفتی دانشجویان و تاثیر متغیرهای زمینه ای بر آن: مورد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
%A حیدر مختاری
%A داورپناه, محمدرضا
%A آهنچیان, محمدرضا
%J پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی
%@ 1021-5107
%D 2013

[Download]