رهبری و مدیریت آموزشی, دوره (6), شماره (4), سال (2013-1) , صفحات (137-155)

عنوان : ( بررسی رابطه سبک تفکر مدیران آموزشی با سبک رهبری تحولی آنان بر اساس مدل بس و اولیو )

نویسندگان: علی مهدوی شکیب , محمدرضا آهنچیان , بهروز مهرام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک تفکر با سبک رهبری تحولی مدیران آموزشی انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و معلمان در مدارس دولتی شهر نیشابور به تعداد 1027 نفر بود. 72 مدیر مدرسه به روش سرشماری و270 نفر از معاونان و معلمان به روش انتخاب تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش دو پرسشنامه سبک‌های تفکر استرنبرگ-واگنر (1992) و پرسشنامه سنجش رهبری تحولی بس و اولیو (1985) بود . نمرات سبک تفکر مدیران توسط خود آنان و میزان انطباق رفتار مدیران با شاخصهای رهبری تحولی توسط معلمان و معاونان مشخص شد. از طریق ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه سبک تفکر و رهبری تحولی به ترتیب 92/0 و 93/0 به دست آمد. دادهها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t همبسته، و آزمون میانگین برای گروه‌های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که: 1) مدیران مدارس به ترتیب در سبکهای تفکر قضایی، آزادمنشانه، اجرایی، بیرونی و کلی نسبت به دیگر سبکهای تفکر، نمره بالاتری دارند؛ 2) مدیران مدارس در شاخصهای رهبری تحولی در دو شاخص انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی نمره بالاتری را کسب نمودند و 3) بین سبکهای تفکر و سبک رهبری تحولی مدیران رابطه معناداری مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, سبک تفکر, مدیر, سبک رهبری تحولی, مدرسه ابتدایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038545,
author = {مهدوی شکیب, علی and آهنچیان, محمدرضا and مهرام, بهروز},
title = {بررسی رابطه سبک تفکر مدیران آموزشی با سبک رهبری تحولی آنان بر اساس مدل بس و اولیو},
journal = {رهبری و مدیریت آموزشی},
year = {2013},
volume = {6},
number = {4},
month = {January},
issn = {1735-8493},
pages = {137--155},
numpages = {18},
keywords = {سبک تفکر، مدیر، سبک رهبری تحولی، مدرسه ابتدایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه سبک تفکر مدیران آموزشی با سبک رهبری تحولی آنان بر اساس مدل بس و اولیو
%A مهدوی شکیب, علی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A مهرام, بهروز
%J رهبری و مدیریت آموزشی
%@ 1735-8493
%D 2013

[Download]