ماشین های کشاورزی, دوره (5), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (217-227)

عنوان : ( تأثیر اندازه مزرعه بر میزان انرژی مصرفی و هزینه‌های ورودی تولید بادام‌ زمینی در استان گیلان )

نویسندگان: باقر عمادی , امین نیکخواه کلاچاهی , مهدی خجسته پور , حسین پیمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق میزان انرژی مصرفی و هزینه‌های ورودی تولید بادام‌زمینی در استان گیلان محاسبه شده است. اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 75 کشاورز به‌دست آمد. داده‌ها از سه گروه مزرعه با مساحت‌های کم‌تر از نیم هکتار، نیم تا یک هکتار و بیش‌تر از یک هکتار جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد، میزان انرژی ورودی برای تولید بادام‌زمینی 36/19407 مگاژول بر هکتار است. دو نهاده سوخت دیزل و کودهای شیمیایی به ترتیب با 05/50 و 14/19 درصد پرمصرف‌‌ترین نهاده‌های انرژی در تولید بادام‌زمینی بودند و تفاوت انرژی‌های ورودی سه نهاده ماشین‌ها، سوخت دیزل و الکتریسیته در مساحت‌های مختلف مزارع معنی‌دار (05/0>p) بود. میانگین کارایی انرژی در مساحت‌های کمتر از نیم هکتار، نیم تا یک هکتار و بیش از یک هکتار به ترتیب 67/3، 02/4 و 12/4 به‌دست آمد. بهره‌وری انرژی در این مساحت‌ها نیز به ترتیب 155/0، 169/0 و 174/0 کیلوگرم بر مگاژول محاسبه شد. نتایج استفاده از تابع کاب داگلاس نشان داد که تأثیر نهاده‌های کار انسانی، ماشین‌ها، کودهای شیمیایی و الکتریسیته بر روی عملکرد مثبت و تأثیر نهاده‌های بذر، سوخت دیزل و سموم شیمیایی بر روی عملکرد بادام‌زمینی منفی بود. نسبت سود به هزینه 82/1 محاسبه شد و زمین‌های تحت کشت با مساحت بیش‌تر از یک هکتار از انرژی مصرفی و هزینه‌های ورودی کم‌تری بر واحد سطح برخوردار بودند.

کلمات کلیدی

, استان گیلان. بادام‌زمینی, تحلیل هزینه‌ها, کارایی انرژی, مساحت مزرعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038551,
author = {عمادی, باقر and نیکخواه کلاچاهی, امین and خجسته پور, مهدی and حسین پیمان},
title = {تأثیر اندازه مزرعه بر میزان انرژی مصرفی و هزینه‌های ورودی تولید بادام‌ زمینی در استان گیلان},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-6829},
pages = {217--227},
numpages = {10},
keywords = {استان گیلان. بادام‌زمینی، تحلیل هزینه‌ها، کارایی انرژی، مساحت مزرعه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر اندازه مزرعه بر میزان انرژی مصرفی و هزینه‌های ورودی تولید بادام‌ زمینی در استان گیلان
%A عمادی, باقر
%A نیکخواه کلاچاهی, امین
%A خجسته پور, مهدی
%A حسین پیمان
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2015

[Download]