همایش ملی تحولات سبک زندگی در ایران , 2013-11-05

عنوان : ( تاثیر اشتغال مادران بر کیفیت زندگی فرزندان در شهر مشهد )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , زهرا ناصری , غلامرضا حسنی درمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت زندگی ازموضوعات جدیدموردمطالعه دانشمندان وپژوهشگران دوران معاصراست بویژه دردوره ی نوجوانی که ازاهمیت قابل توجهی برخورداراست که دراین پژوهش عوامل مؤثربرکیفیت زندگی دختران نوجوان مورد بررسی قرارگرفته است که به روش پیمایشی واستفاده از پرسشنامه محقق ساخته به بررسی این مسأله پرداخته ایم. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهرمشهد درسال تحصیلی92-91 بوده که از بین آنها به روش نمونه گیری چند مرحله ای 360 نفرانتخاب شده اند.پاسخگویان دردوگروه مادرشاغل وغیرشاغل می باشند. نتایج نشان داد روابط اجتماعی وعملکردتحصیلی فرزندان، اشتغال مادر،رضایت شغلی پدر، تحصیلات مادربرکیفیت زندگی آنان تاثیردارد. اشتغال مادر به تنهایی باکیفیت زندگی رابطه معنادارندارد ولی درتحلیل رگرسیون چندگانه درکنارسایرمتغیرها برکیفیت زندگی فرزندان مؤثرمی باشد. درمدل دیگری تاثیرویژگی های شغلی مادران برکیفیت زندگی فرزندان مورد بررسی قرارگرفت. نتایج رگرسیون ساده نشان داده که تاثیرهمه متغیرهای منتخب معنی داراست ( متغیرهایی مانند اقتدارواستقلال مادر، فکری بودن و فرهنگی بودن شغل مادر، ساعات کاروسابقه کارمادر، رضایت شغلی مادر، رضایت ازاشتغال مادروفشارنقش مادر). درمدل رگرسیون چندگانه، موثرترین متغیرهای مستقل به ترتیب عبارتند از فشارنقش، استقلال، فکری بودن شغل واقتدارمادر.درمجموع بعد عینی کیفیت زندگی پاسخگویان مادرشاغل دروضعیت مطلوب تری قراردارد ولی درمقابل پاسخگویان مادرغیرشاغل ازنظر بعدذهنی کیفیت زندگی، در وضعیت بهتری بسرمی برند. به طورکلی کیفیت زندگی دانش آموزانی که مادران آنها شاغل نیستند بهترازکیفیت زندگی دانش آموزانی است که مادران شاغل دارند. درمیان دانش آموزانی که مادران شاغل دارند، کیفیت زندگی کسانی که مادرانشان بیرون ازمنزل کارمی کنند مطلوب تربوده است.

کلمات کلیدی

, اشتغال مادران , کیفیت زندگی فرزندان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038555,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and زهرا ناصری and حسنی درمیان, غلامرضا},
title = {تاثیر اشتغال مادران بر کیفیت زندگی فرزندان در شهر مشهد},
booktitle = {همایش ملی تحولات سبک زندگی در ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اشتغال مادران ،کیفیت زندگی فرزندان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر اشتغال مادران بر کیفیت زندگی فرزندان در شهر مشهد
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A زهرا ناصری
%A حسنی درمیان, غلامرضا
%J همایش ملی تحولات سبک زندگی در ایران
%D 2013

[Download]