همایش تحولات سبک زندگی در ایران , 2013-11-05

عنوان : ( بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعمال مدیریت بدن دختران مطالعه موردی دختران نوجوان شهرستان مشهد )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , زهرا ناصری , غلامرضا حسنی درمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت یافتن بدن ،از پیامدهای اساسی ظهور جامعه ی مدرن می باشد که در آن افراد با دست کاری ویژگی های ظاهری بدن و فاصله گیری از مفهوم \"بدن طبیعی\" ، مبادرت به ساخت بدن اجتماعی می نمایند.هدف تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن در دختران مقطع متوسطه شهرستان مشهد می باشد که طی آن ابعاد گوناگون مدیریت بدن با بهره گیری از آراء اندیشمندان برجسته ی جامعه شناسیمورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش \"پیمایش\" می باشد که در آن از ابزار پرسشنامه به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شده است وبه روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی، در بین 360 نفر دختر دبیرستانی، توزیع گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین مدیریت بدن ، برابر با 92/60 درصد می باشد که حاکی از میزان بالای توجه ی دختران به مدیریت بدن می باشد. بر پایه ی نتایج حاصل از آزمون فرضیات،بین متغیرهای دینداری ، سرمایه فرهنگی ، سرمایه اقتصادی ، پایگاه اجتماعی- اقتصادی ، هویت فردی، تأثیرگذاری دوستان صمیمی، مصرف گرایی، استفاده از رسانه ها و جلب توجه جنس مخالف با اعمال مدیریت بدن در میان دختران، رابطه ی معنی دار وجود دارد. اما رابطه ی متغیر وابسته با تعداد فرزندان خانواده معنادار نبود.نتایج رگرسیون چند گانه نشان داد، چهار متغیر دینداری ، جلب توجه جنس مخالف ، مصرف گرایی و استفاده از رسانه ها به ترتیب وارد معادله شده و در مجموع 4/40 درصد از واریانس متغیر وابستهرا تبیین نموده اند.

کلمات کلیدی

, مدیریت بدن , تغییر بدن , جراحی زیبایی , آرایش , پوشش اندامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038557,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and زهرا ناصری and حسنی درمیان, غلامرضا},
title = {بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعمال مدیریت بدن دختران مطالعه موردی دختران نوجوان شهرستان مشهد},
booktitle = {همایش تحولات سبک زندگی در ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت بدن ، تغییر بدن ، جراحی زیبایی ، آرایش ، پوشش اندامی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعمال مدیریت بدن دختران مطالعه موردی دختران نوجوان شهرستان مشهد
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A زهرا ناصری
%A حسنی درمیان, غلامرضا
%J همایش تحولات سبک زندگی در ایران
%D 2013

[Download]