همایش ملی تحولات سبک زندگی در ایران , 2013-11-05

عنوان : ( عوامل موثر برالویت بندی گروه های مرجع جوانان )

نویسندگان: سیده زینب غیور باغبانی , احمدرضا اصغرپور ماسوله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع تحقیق حاضر، تاثیر جنسیت بر الویت بندی گروه های مرجع دربین دختران و پسران دانشجو است و انتخاب گروه مرجع اصلی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن تاثیر متغیرهای مداخله گر برحسب نظریات تحقیق هم چون تحصیلات ودرآمد خانواده مورد آزمون قرار گرفت. روش انجام پژوهش، پیمایشی و ابزار تحقیق پرسشنامه است. جامعه آماری دانشجویان دختر و پسر دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد در بهار سال 1391 است. حجم نمونه 300نفر و به شیوه تصادفی انتخاب شده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که جنسیت بر انتخاب گروه مرجع اصلی تاثیر ندارد و رابطه انتخاب گروه مرجع تحت تاثیر متغیرهای تحصیلات ودرآمد معنادار می باشد.

کلمات کلیدی

, گروه مرجع, دانشجو, دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038559,
author = {غیور باغبانی, سیده زینب and اصغرپور ماسوله, احمدرضا},
title = {عوامل موثر برالویت بندی گروه های مرجع جوانان},
booktitle = {همایش ملی تحولات سبک زندگی در ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گروه مرجع، دانشجو، دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل موثر برالویت بندی گروه های مرجع جوانان
%A غیور باغبانی, سیده زینب
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%J همایش ملی تحولات سبک زندگی در ایران
%D 2013

[Download]