دانش گیاه پزشکی ایران, دوره (44), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (173-182)

عنوان : ( ارزیابی الگوی کلونیزاسیون ریشه گندم در کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره توسط سودوموناسهای فلورسنت )

نویسندگان: نجمه حاج عبدالهی , حمید روحانی , عصمت مهدی خانی مقدم , ابراهیم بهنام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سودموناسهای فلورسنت با تولید طیف وسیعی از آنتی بیوتیکهای ضدقارچی و قابلیت بالای کلونیزاسیون ریشه در زمان و مکان مناسب، به عنوان کارآمدترین عوامل بیوکنترل برای بیماریهای ریشه شناخته میشوند. در این تحقیق الگوی کلونیزاسیون چهار استرین ازPseudomonas fluorescens در زمانهای 5 ،12 و 21 روز پس از کاشت بذور آغشته به استرینها در گلدانهای 800 گرمی حاوی مخلوطی از خاک باغبانی و 8% اینوکولوم (Gaeumannomyces graminis var. tritici (Ggt عامل بیماری پاخوره، بررسی و جمعیت باکتریها در سه ناحیه بالائی، میانی و انتهایی ریشه ی گیاه گندم بر اساس شمارش (colony forming unit (cfu تعیین شد و رابطه آماری الگوی کلونیزاسیون ریشه با ایندکس بیماری پاخوره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که جمعیت باکتریها در زمانها و نواحی مختلف ریشه متفاوت است. در اولین زمان نمونه برداری جمعیت باکتری در ناحیه بالایی و میانی ریشه بالاتر بود، در حالی که در سومین زمان جمعیت باکتری در نواحی بالایی و میانی کاهش و در ناحیه انتهایی ریشه افزایش یافت. رابطه بین الگوی کلونیزاسیون و شاخص بیماری نشان داد جمعیت باکتری به طور معنی داری روی کاهش شدت بیماری اثر دارد و بیشترین تاثیر جمعیت باکتری در کاهش شدت بیماری برای نوک ریشه مشاهده شد . به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که قابلیت کلونیزاسیون بهتر و موثرتر انتهای ریشه بوسیله چهار جدایه مورد استفاده ارتباط نزدیکی باتوانایی آنها در کنترل بیماری پاخوره دارد و این امر نقش کلیدی در کنترل موفق بیماری به وسیله جدایه ها ایفا میکند.

کلمات کلیدی

, کلونیزاسیون نواحی مختلف ریشه, Pseudomonas fluorescens ,Gaeumannomyces graminis var. tritici , جمعیت باکتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038560,
author = {حاج عبدالهی, نجمه and روحانی, حمید and مهدی خانی مقدم, عصمت and بهنام, ابراهیم},
title = {ارزیابی الگوی کلونیزاسیون ریشه گندم در کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره توسط سودوموناسهای فلورسنت},
journal = {دانش گیاه پزشکی ایران},
year = {2013},
volume = {44},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-4781},
pages = {173--182},
numpages = {9},
keywords = {کلونیزاسیون نواحی مختلف ریشه، Pseudomonas fluorescens ;Gaeumannomyces graminis var. tritici ،جمعیت باکتری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی الگوی کلونیزاسیون ریشه گندم در کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره توسط سودوموناسهای فلورسنت
%A حاج عبدالهی, نجمه
%A روحانی, حمید
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A بهنام, ابراهیم
%J دانش گیاه پزشکی ایران
%@ 2008-4781
%D 2013

[Download]