محاسبات نرم, دوره (1), شماره (2), سال (2013-2) , صفحات (36-45)

عنوان : ( نقش ارتباطات معنایی در بهبود نتایج یک سیستم پیشنهاد استناد )

نویسندگان: فتانه زرین کلام , محسن کاهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حجم فراوان و رو به رشد اسناد علمی منتشر شده بر روی وب، فرآیند تصمیمگیری و انتخاب اسناد مرتبط با یک زمینة تحقیقاتی را برای پژوهشگران دشوار کرده است. استفاده از کتابخانههای دیجیتال رایج با مشکلات مختلفی نظیر ناکارامدی جستجوی مبتنی بر کلمات کلیدی و ضعف معیارهای شباهت متنی مواجه است. راهکار دیگری که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، استفاده از سیستمهای پیشنهاد استناد است که با دریافت یک متن، اسنادی را که باید توسط آن متن مورد استناد قرار گیرند، پیشنهاد میکند، و بدین ترتیب میتواند در یافتن اسناد مرتبط با یک موضوع به پژوهشگر کمک کند. در این مقاله، نقش ارتباطات معنایی اسناد در کنار ویژگیهای متنی آنها در بهبود نتایج یک سیستم پیشنهاد استناد مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج ارزیابیها نشان میدهد که در نظر گرفتن ارتباطات معنایی نقش بهسزایی در تشخیص شبا هت اسناد دارد و باعث بهبود کیفیت سیستم پیشنهاد استناد مورد نظر میشود.

کلمات کلیدی

, پیشنهاد استناد, ارتباطات معنایی, شباهت متنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038564,
author = {زرین کلام, فتانه and کاهانی, محسن},
title = {نقش ارتباطات معنایی در بهبود نتایج یک سیستم پیشنهاد استناد},
journal = {محاسبات نرم},
year = {2013},
volume = {1},
number = {2},
month = {February},
issn = {2322-3707},
pages = {36--45},
numpages = {9},
keywords = {پیشنهاد استناد، ارتباطات معنایی، شباهت متنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ارتباطات معنایی در بهبود نتایج یک سیستم پیشنهاد استناد
%A زرین کلام, فتانه
%A کاهانی, محسن
%J محاسبات نرم
%@ 2322-3707
%D 2013

[Download]