پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی , 2013-11-20

عنوان : ( ارزیابی مقاومت به بیماری سیاهک در نسلهای ژنتیکی گیاه ذرت رقم هیبرید )

نویسندگان: پریا دری , سعید خاوری خراسانی , محمود ولی زاده , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظورمطالعه کنترل ژنتیکی مقاومت به بیماری سیاهک معمولی آزمایشی برپایه طرح آزمایشی بلوک های کامل ،(ksc مورفوفیزیولوژیک درذرت رقم نیمه متوسط رس ( 500 تصادفی با 3 تکرار در ایستگاه طرق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی درسال 1391 به اجرا ، F2 F وهیبرید 1 P و 2 P نیمه متوسط رس ، والدین 1 (ksc درآمد .تیمارهای آزمایشی شامل 6 نسل ذرت رقم( 500 تحت شرایط آلودگی مصنوعی قرار گرفتند . نتایج نشان داد که تفاوت های معنی داری بین BC و 2 BC1 ژنوتیپهای مورد بررسی از نظر صفات تعداد روز کاشت تا ظهور رشته های ابریشمی وگرده افشانی، طول بلال، ارتفاع بوته، طول تاسل، تعداد برگ، وزن هزاردانه و عملکرد دانه وجود دارد .بطوریکه بیشترین و کمترین عملکرد دانه با می F بود .برتری عملکرد دانه در 1 (P و والد مادری( 1 (F 5تن در هکتار بترتیب متعلق به ( 1 / 13 و 34 / مقادیر 62 تواند بدلیل برتری آن در صفاتی نظیر طول بلال ووزن هزار دانه باشد .برعکس به لحاظ صفت تعداد روز تا ظهوررشته های ابریشمی والدین بیشترین و هیبریدها کمترین میزان را به خود اختصاص دادند .بالطبع برتری هیبریدها نسبت به والدین می تواند متاثر از جبران ضعف ناشی از خویش آمیزی اجباری در والدین باشد .بیشترین بود. می توان از تجزیه میانگین نسل ها نتیجه گرفت که اجزاع BC شدت و درصد بیماری نیز متعلق به هیبرید 2 غالبیت و افزایشی در مقاومت به بیماری سیاهک نقش دارند.

کلمات کلیدی

, ذرت, , سیاهک معمولی , صفات زراعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038567,
author = {پریا دری and سعید خاوری خراسانی and محمود ولی زاده and طاهری, پریسا},
title = {ارزیابی مقاومت به بیماری سیاهک در نسلهای ژنتیکی گیاه ذرت رقم هیبرید},
booktitle = {پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی},
year = {2013},
location = {جزیره قشم, ايران},
keywords = {ذرت، ،سیاهک معمولی ، صفات زراعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی مقاومت به بیماری سیاهک در نسلهای ژنتیکی گیاه ذرت رقم هیبرید
%A پریا دری
%A سعید خاوری خراسانی
%A محمود ولی زاده
%A طاهری, پریسا
%J پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی
%D 2013

[Download]