روابط خارجی, دوره (18), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (37-62)

عنوان : ( روابط اروپا و چین و مقوله نقض حقوق بشر )

نویسندگان: اصغر کیوان حسینی , محمد رضا شیخی مفرد , محمدرضا چیت سازیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چین به عنوان بازیگری تأثیرگذار در عرصه ی منطقه ای و جهانی، همواره در کانون توجه اتحادیه اروپا قرار داشته و این اتحادیه در مناسبات خود با پکن موضوعات و مسائل مختلفی را مدنظر دارد. در این ارتباط می توان به دو متغیر حقوق بشر و اقتصاد اشاره نمود. موضع این اتحادیه در مورد وضعیت حقوق بشرچین در نظر و عمل متفاوت بوده است؛ به گونه ای که دول اروپایی از یک سو همواره نسبت به وضعیت نامناسب حقوق بشر در این کشور انتقاد داشته و خواستار بهبود این وضعیت و احترام چین نسبت به حقوق شهروندانش شده اند؛ و از سوی دیگر این اتحادیه پایبندی به منافع حاصل ازهمکاری و مشارکت با پکن را مد نظر داشته و از تأثیرگذاری منفی حقوق بشرگرایی بر روابط اقتصادی متقابل پرهیز نموده است. بر این مبنا ، پرسش ااساسی این است که میزان اثربخشی مقوله حقوق بشردر روابط اتحادیه اروپا و چین به چه صورت است؟ در این زمینه فرضیه مورد نظر این است که در روابط اتحادیه اروپا و چین ، متغیر و مقوله حقوق بشر در مقایسه با ملاحظات اقتصادی و تجاری از جایگاه و نقش نازل تر و ثانوی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, حقوق بشرگرایی اروپایی, سیاست ناقض حقوق بشر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038578,
author = {کیوان حسینی, اصغر and محمد رضا شیخی مفرد and محمدرضا چیت سازیان},
title = {روابط اروپا و چین و مقوله نقض حقوق بشر},
journal = {روابط خارجی},
year = {2013},
volume = {18},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5419},
pages = {37--62},
numpages = {25},
keywords = {حقوق بشرگرایی اروپایی، سیاست ناقض حقوق بشر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روابط اروپا و چین و مقوله نقض حقوق بشر
%A کیوان حسینی, اصغر
%A محمد رضا شیخی مفرد
%A محمدرضا چیت سازیان
%J روابط خارجی
%@ 2008-5419
%D 2013

[Download]